WWW.ABSTRACT.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 |

«Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Directoraat-generaal Agro De Voorzitter van de Tweede Kamer Directie Dierlijke Agroketens en der ...»

-- [ Page 1 ] --

Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Directoraat-generaal Agro

De Voorzitter van de Tweede Kamer Directie Dierlijke Agroketens en

der Staten-Generaal Dierenwelzijn

Binnenhof 4 Bezoekadres

2513 AA ’s-GRAVENHAGE Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres Postbus 16180 2500 BD Den Haag Overheidsidentificatienr Datum 28 februari 2014 T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ez Betreft Plan van aanpak dierproeven en alternatieven Ons kenmerk DGA-DAD / 13205800 Bijlage(n) Geachte Voorzitter, In het AO Dierproeven van 15 mei jl. heb ik uw Kamer een plan van aanpak voor dierproeven en alternatieven toegezegd. Met dit plan van aanpak, waarin ik mijn ambities weergeef, doe ik deze toezegging gestand.

Het uitgangspunt bij proefdieren is borging van het dierenwelzijn en een respectvolle omgang met dieren. Mijn lijn is ‘nee, tenzij’: alleen een dierproef als er geen alternatief is. Ik wil toe naar zo min mogelijk dierproeven en waar ze onvermijdelijk zijn naar optimale verfijning, vervanging en vermindering (de 3V’s).

Ik zie deze opgave als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van private en publieke partijen. Dat vraagt een actieve dialoog en gezamenlijk optrekken, inhoudelijk en financieel. De krachten bundelen en samen de goede dingen doen, dat is de kern van het proces, om zo te komen tot gezamenlijke kennisontwikkeling, -deling en -toepassing. Mijn rol is daarbij niet alleen een wetgevende, maar ookeen agenderende, regisserende, stimulerende en faciliterende.

Private partijen hebben een belangrijke rol in de realisatie van de doelstellingen.

Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is het belangrijk dat dierproeven zo veel mogelijk uitgefaseerd raken en nieuwe methoden hiervoor in de plaats komen.

Van de ondernemer/wetenschapper mag worden verwacht dat dit belang terug te zien is in de keuzes voor alternatieven voor dierproeven. Samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties is nodig om echt iets te veranderen.

Speerpunten In mijn beleid omtrent dierproeven en alternatieven richt ik mij op een aantal speerpunten om het dierenwelzijn te bevorderen en het aantal dierproeven zoveel mogelijk te minimaliseren.

–  –  –

Dieren in voorraad gedood Er is al jaren sprake van een gestage stijging van het aantal dieren “in voorraad gedood”. Dit zijn dieren die wel worden gefokt als proefdier, maar die niet in experimenten worden gebruikt. In 2012 betrof het circa 524.735 dieren, bijna evenveel als het aantal proefdieren. Het betreft voornamelijk muizen en vissen (rapportage ‘Zo doende’ van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)). De stijging komt door de toename van het gebruik van genetisch gemodificeerde dieren.

Door ontwikkelingen in de moleculaire biologie worden genetisch gemodificeerde dieren voor (zeer) specifieke vraagstellingen ingezet. De nieuwe mogelijkheden van genetische modificatie heeft het proefdiergebruik doen toenemen en dit zal naar verwachting blijven toenemen.

Ik wil een trendbreuk realiseren door de adviezen, voortvloeiend uit een internationale bijeenkomst die ik heb laten organiseren, uit te voeren. Deze bijeenkomst ‘Bred but not used’ heeft de problematiek van het stijgende aantal dieren ‘in voorraad gedood’ voor het eerst op de internationale kaart gezet. Het initiatief is met enthousiasme ontvangen door de internationale deelnemers aan de bijeenkomst Het rapport met conclusies en aanbevelingen van de workshop treft u als bijlage bij dit plan aan. In dit plan van aanpak zal ik op de meest relevante conclusies en aanbevelingen uit het rapport ingaan. De uitvoering van de aanbevelingen zal leiden tot een efficiëntere fok van genetisch gemodificeerde dieren. Hiermee kan een trendbreuk gerealiseerd worden, die binnen een foklijn zal leiden tot een reductie van het aantal dieren dat in voorraad wordt gedood.

Eén van de aanbevelingen die uit de bijeenkomst naar voren kwam zal al binnen afzienbare termijn in de praktijk worden gebracht. Het gaat om het verzoek om de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) te laten beoordelen of er bij de vergunningaanvraag kwalitatieve en kwantitatieve informatie is opgenomen, waaruit blijkt dat de aanvrager zich goed bewust is van de problematiek en het aantal dieren tot het minimum probeert te beperken. Zodra het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de dierproeven in werking treedt, is voor het fokken van genetisch gemodificeerde dieren een projectvergunning van de CCD vereist. De CCD toetst bij aanvragen om een projectvergunning of het project voldoet aan de 3V’s. Dat houdt in dit geval in dat beoordeeld wordt of het fokproject zo is opgezet dat zo min mogelijk dieren worden gebruikt en de dieren zo min mogelijk ongerief wordt berokkend. Ook moet in deze ethische toets worden beoordeeld of het doel het gebruik van de dieren rechtvaardigt. Door de vergunningplicht komt er meer grip op de fokprojecten voor genetisch gemodificeerde dieren en worden deze ethisch getoetst door de CCD.

De overige aanbevelingen uit de bijeenkomst ga ik samen met het Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven (RODA) uitwerken en ter hand nemen. Met de daarin deelnemende partijen wil ik komen tot een convenant waarin wordt vastgelegd hoe wij gezamenlijk de aanbevelingen in de praktijk kunnen brengen.

–  –  –

Het betreft de volgende overige aanbevelingen:

- Het stimuleren van de concentratie van het onderzoek met genetisch gemodificeerde dieren in een beperkt aantal ‘centres of excellence’, ingebed in een wetenschappelijke omgeving. Op deze manier wordt expertise op enkele specifieke plekken samengebracht. Deze centra moeten hun kennis beschikbaar stellen aan onder andere vergunninghouders en zorgen voor verspreiding van deze kennis in opleidings- en trainingsprogramma’s. Ook kunnen deze centra onder regie van het nieuwe Nationaal Comité (NC) beste praktijken aanreiken die bijdragen aan het ombuigen van de huidige trend.

- Het beleggen van de taken die onderdeel zijn van een adequaat fokmanagement bij één of meerdere fokcoördinatoren bij de instelling. Het plannen en managen van het aantal dieren dat men op enig moment nodig heeft kan beter, waardoor dieren gespaard worden.

- De opname van een module in het curriculum van de opleidingen van bij dierproeven betrokken functionarissen, inclusief onderzoekers, voor het werken met genetisch gemodificeerde dieren, omdat daar de meeste winst te behalen is. Naast technische aspecten dienen hierin ook attitudevorming en dierenwelzijn een plaats te krijgen. Dit alles moet leiden tot een ‘culture of care’, een optimaal oog voor het welzijn van het dier.

- Het stimuleren van de bewustwording dat in-vitro methoden ook als vermindering- en verfijningalternatieven hun waarde hebben. Immers het vervangen van een dierproef door een proefdiervrije in-vitro methode zal zonder meer leiden tot minder fok en derhalve ook tot minder surplus.

- Het doorvoeren van verbeteringen op het gebied van de registratie van deze dieren (verduidelijking van de huidige registratie door eenduidige criteria op te stellen) en de aantallen “dood in voorraad” zoals gepubliceerd door de NVWA te voorzien van een uitgebreide toelichting c.q. verklaring. Hierdoor geschiedt de registratie door iedere vergunninghouder op gelijke wijze en kunnen de gegevens goed geduid worden.

Bij het uitwerken van deze aanbevelingen zal ik ook de conclusies en aanbevelingen van de NVWA uit het rapport ‘Dood in Voorraad’ betrekken dat ik u hierbij eveneens aanbied. Hierin rapporteert de NVWA over de bevindingen uit de in 2012 uitgevoerde inspecties op dit thema. Ook de NVWA geeft aan dat bij de toets van de projectaanvraag door de CCD extra gevraagd moet worden naar het resulterende overcompleet van de gekozen fokmethode, en naar mogelijke alternatieven, Ook kan er kritischer gekeken worden naar gebruik van beide geslachten en leeftijd. Het percentage overcompleet kan door vergunninghouders verlaagd worden door de fok goed af te stemmen op het gebruik.

Met mijn aanpak geef ik uitvoering aan de motie Thieme-Ouwehand (TK 33400.XIII, nr. 107), alsmede de motie Graus (TK 32 336, nr. 20) en heb ik de kabinetsreactie gegeven op het bericht in NRC Next “Zelfs proefdier is soms overtollig”, waar de vaste commissie voor Economische Zaken bij schrijven d.d.

12 februari jl., kenmerk 2014Z02147/2014D05194, om vroeg. Kortheidshalve verwijs ik in dit verband mede naar de inhoud van beide genoemde rapporten over ‘dieren in voorraad gedood’.

–  –  –

Pijnbestrijding Tijdens het AO van 15 mei jl. heeft uw Kamer mij gevraagd naar de stand van zaken rond pijnbestrijding. Dit vanuit het idee dat je misschien niet ieder dier uit een dierproef kunt halen, maar er wel voor kunt zorgen dat dieren zo min mogelijk lijden. Ik heb aangegeven dit uitgangspunt te delen. Conform mijn toezegging heb ik de hoogleraar veterinaire anesthesiologie van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht verzocht te inventariseren wat de stand van zaken is op het gebied van pijnbestrijding en mij waar mogelijk aanbevelingen te doen voor optimalisering hiervan en voor borging van het kennisniveau. Ik bied u hierbij het rapport ‘Onderzoek inzake pijnbestrijding bij proefdieren. Stand van zaken in Nederland anno 2013’ aan.

Deze inventarisatie, uitgevoerd bij verschillende instituten die gebruik maken van proefdieren, wijst uit dat de pijnbestrijding in Nederland in de basis goed geregeld en verzorgd is. Wel zijn er verbeteringen mogelijk, die ik wil bevorderen.

- Kennisontwikkeling vooral wat betreft het (kunnen) volgen van het welzijn van het dier rondom een experiment (inclusief pijn);

- Borging van actuele en relevante kennis wat pijnherkenning en -bestrijding betreft bij alle betrokkenen;

- Een juiste balans tussen het hanteren van Standard Operating Procedures (SOP's) en meer 'tailor-made' procedures, met name voor chronische pijnsituaties. Waar kan er volstaan worden met een algemeen toepasbare interventie en waar is meer specifiek gericht ingrijpen nodig voor het dier in de specifieke situatie waarin het zich bevindt;

- Kennisuitwisseling tussen instituties.

Het NC (uitbrengen van beste praktijken) en de instanties voor dierenwelzijn bij de instellingen (adviezen op de werkvloer) die op grond van de gewijzigde Wet op de dierproeven zullen worden opgericht, hebben hierin een belangrijke rol.

Daarnaast kan er binnen de opleidingstrajecten nog sterkere aandacht gegeven worden aan aspecten van pijnherkenning en -bestrijding. Ik ben in overleg met het veld over de implementatie van de aanbevelingen.

Voorspellende waarde van dierproeven bij de markttoelating van geneesmiddelen Een recent promotieonderzoek1 over de voorspellende waarde van dierproeven bij de markttoelating van geneesmiddelen stelt dat dierproeven ten behoeve van de veiligheid van geneesmiddelen zeer weinig tot geen voorspellende waarde hebben voor de mens. Ik vind de resultaten van dit onderzoek van groot belang voor de discussie over stimulering van alternatieven. Het ministerie van Economische Zaken is, samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in gesprek met de promovendus en andere betrokkenen over de aanbevelingen in het proefschrift en vervolgonderzoek.

The scientific value of non-clinical Animal studies in drug development: 2013 P.J.K. van Meer

–  –  –

Mogelijkheden zijn verder onderzoek naar uitfasering van dierproeven op nietmenselijke primaten op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling, de (mogelijke) ontwikkeling van een model om bestaande dierproeven in de geneesmiddelenontwikkeling op effectiviteit te onderzoeken en deze effectiviteit op te nemen in een registratie en tot slot een beschrijving van hoe het transitieproces naar een proefdiervrije geneesmiddelenontwikkeling eruit zou kunnen zien.

Ik neem in deze overleggen ook het fenomeen van de zogenaamde clinical errors mee (veel testen blijken anders te werken op mensen dan op dieren) conform mijn toezegging in het debat van 14 november 2013. Ik wil weten over welke dierproeven het specifiek gaat, welke mogelijkheden er reëel zijn om hierin veranderingen tot stand te brengen en wat dit vraagt. Ik houd u op de hoogte van de vorderingen in dit traject.

Inventarisatie belemmerende wet- en regelgeving Tijdens de begrotingsbehandeling Landbouw en Natuur begin november jl. kwam het thema wet- en regelgeving, die belemmerend zou zijn voor het gebruik van alternatieven voor dierproeven, aan de orde. Samen met de ministeries van VWS en Infrastructuur en Milieu (I&M) inventariseer ik in 2014 welke wet- en regelgeving belemmerend werkt voor het gebruik van alternatieven voor dierproeven in relevante domeinen van de drie ministeries. Ik betrek het RIVM en het CBG bij de inventarisatie. Ik geef wel aan dat het veelal gaat om internationale wet- en regelgeving, waardoor Nederland voor aanpassing mede afhankelijk is van andere lidstaten.

Adoptieplan voormalige proefdieren In de plenaire behandeling van het wetsvoorstel gewijzigde Wet op de dierproeven op 14 november 2013 heeft uw Kamer mij gevraagd om in samenwerking met de Dierenbescherming en Stichting AAP een plan op te stellen voor opvang van voormalige proefdieren. Ik ga in samenwerking met de Dierenbescherming en Stichting AAP komen tot een beste praktijk over hoe om te gaan met vrijgave/ adoptie, inclusief het punt van de bekostiging. Instellingen, onderzoekers, Instanties voor Dierenwelzijn en Dierexperimentcommissies kunnen geholpen en gestimuleerd worden om in een vroeg stadium plannen te maken voor (her)plaatsing van gezonde dieren na afloop van de proef. Daarbij moet gekeken worden naar de mogelijkheid van adoptie door particulieren, dierentuinen en bedrijven.

Burgerinitiatief inzake honden en katten In 2011 is via een burgerinitiatief gevraagd om een verbod op het testen op honden en katten. U heeft mij gevraagd in het plenair debat van 14 november over de wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU (33692) hier nog eens naar te kijken en u mijn reactie te geven.

Een verbod op het testen op honden en katten zou een nationale bepaling zijn gericht op een uitgebreidere bescherming van onder de richtlijn vallende dieren dan de bepalingen van de richtlijn.

–  –  –Pages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«Middle power Hall Effect Thrusters with centrally located cathode IEPC-2013-410 Presented at the 33rd International Electric Propulsion Conference, The George Washington University • Washington, D.C. • USA October 6 – 10, 2013 A. Loyan1, M. Titov2, O. Rybalov3, T. Maksymenko4 National Aerospace University “KhAI”, 61070 Kharkiv, Ukraine Abstract: the work is dedicated to investigation of middle-power SPT (М70 and М100 type) with centrally located cathode-neutralizer. The main...»

«JIM GIBBONS Governor MEMBERS MARGARET CAVIN, CHAIR SPIRIDON G. FILIOS, VICE CHAIR AGENDA MICHAEL EFSTRATIS JERRY HIGGINS WILLIAM “BRUCE” KING STATE CONTRACTORS BOARD RANDY SCHAEFER GUY M. WELLS NOTICE OF MEETING * * * PUBLIC NOTICE * * * STATE CONTRACTORS BOARD MEETING DATE: THURSDAY, DECEMBER 6, 2007 TIME: 9:00 AM LOCATION: By Videoconference at the following locations: State Contractors Board Offices 2310 CORPORATE CIRCLE 9670 GATEWAY DRIVE SUITE 200 SUITE 100 HENDERSON, NEVADA 89074...»

«Asset Management Plan and Strategy 2013 Prepared for December 4, 2013 245 Consumers Road Suite 400 Toronto, ON M2J 1R3 1-3 Acknowledgements The development of this document was a significant corporate wide initiative and involved the various committees and committee members identified below.Asset Planning Steering Committee: Onorio Colucci, Mario Sonego, George Wilkki, Harry Turnbull, Mike Palanacki and John Miceli Asset Manager Network: Mark Winterton, John Guidolin, Errol Swan, Chris Manzon,...»

«2 CLICK TO CONTENT CLICK TO AUTHOR'S INDEX VRANCEA ZONEA NATURAL MULTI-USER LABORATORY FOR THE STUDIES Florin Munteanu, Dorel Zugravescu2 MINING DUMPS & WET LANDSLIDES I. Offenberg, M. Ilie, Stamin Purcaru, P. Crai, M. Radu METHODOLOGY FOR DIMENSIONING OF ROOM AND PILLAR SYSTEM IN UNDERGROUND MINING Georgi DACHEV, Ventsislav IVANOV PLANNING THE DEVELOPMENT OF THE SURFACE COAL MINE IN FUNCTION OF THE GEOTECHNICAL STABILITY OF THE WORKING SLOPES Straso Manevski, Sase Jovcevski, Vladimir Manevski...»

«Kindle User’s Guide 2 Contents Contents Chapter 1 Getting Started Registering your Kindle Kindle controls Touchscreen interface Keyboard Tap zones Toolbars Status indicators Wireless status indicators Battery status indicator Activity indicator Parental Controls indicator Setting up your Kindle Paperwhite Network connectivity Special Offers and Sponsored Screensavers Screensaver Special Offer banners Chapter 2 Acquiring & Managing Kindle Content Shop the Kindle Store anytime, anywhere...»

«[Version 0.9—scanned by JASC; most formatting errors have been corrected] [Version 1.1—proofread and formatted by braven; changed spelling from British to American English.] R. Scott Bakker The Darkness that Comes Before (Book One of the Prince of Nothing) PROLOGUE The Wastes of Kuniüri It is only after that we understand what has come before, then we understand nothing. Thus we shall define the soul as follows: that which precedes everything. —AJENCIS, THE THIRD ANALYTIC OF MEN...»

«Gestão de Comunicação Assessoria de Promoção e Inteligência Competitiva Monitoramento das Notícias da UNISUL Dia 16 de Agosto de 2013 RÁDIOS Veículo: Rádio Hulha Negra – Adelor Lessa Data: 16/08/2013 – 7h30 Assunto: União dos colégios Dehon e Conceito Entrevistado: professor Heitor Wensing Junior – Diretor do Campus de Tubarão JORNAIS Ecoarquitetura Notícias do Dia Curso de Arquitetura Ecoefetiva Notícias do Dia Aluna Carolina se destaca no Enem A Tribuna do Vale...»

«MAPPING THE GLOBAL FUTURE: EVOLUTION THROUGH INNOVATION AND EXCELLENCE Fourteenth Annual International Conference New York City, New York, U.S.A. July 10 – 14th, 2012 PLATINUM SPONSORS  Arcadia University, U.S.A.  UNITEC Institute of Technology, New Zealand  Polytechnic Institute of Leiria, Portugal GOLD SPONSORS  Brno University of Technology, Czech Republic  Management Research Centre for Rapid and Sustainable Development (CDRSP), Portugal  Curtin University, Australia...»

«Pavlov Hills: Botanical Excursion Guide Jiří Danihelka, Vít Grulich & Milan Chytrý Introduction The Pavlov Hills (in Czech Pavlovské vrchy, Pálava) is a range of limestone hills in southern Moravia situated between the Dyje River (in German Thaya) and the Czech-Austrian border near the town of Mikulov. Its northernmost point is located about 30 km south of the southern margin of the city of Brno. The area is 11 km long and 2 to 3 km wide. The altitudinal difference between the Dyje River...»

«RIT User Guide Build 1.01 RTD Documentation The RTD function in Excel can retrieve real-time data from a program, such as the RIT Client.In general, the syntax for an RTD command is: =RTD(“progID”, server, “[Field1]”, “[Field2]”,.) in our case the program ID is “rit2.rtd”. Be sure to enclose the program ID in quotation marks. progID since the RIT client is most likely being run locally on your machine, this argument is left blank. server there can be 1 to 253 parameters that...»

«EXECUTIVE COMPENSATION REGULATION: CORPORATE AMERICA, HEAL THYSELF† Nathan Knutt∗ I. INTRODUCTION The debate over executive compensation plans is nothing new.1 For quite some time, executive compensation has concerned shareholders and, to some extent, the courts.2 An early case, Rogers v. Hill, presents a rare example of judicial intervention into the world of executive compensation. Rogers involved a shareholder derivative suit brought to recover bonuses paid to the executives of American...»

«167 t t Taevas (mdEM men’el’). Müütide järgi lõi *peajumal kai taeva läbipaistva ja helesinisena. Kurat (mdM äitan) heitis selle peale mustad rasked pilved. Seda märgates täitis kai need pilved veega ja käskis pilvedel aeg-ajal avaneda, kui maal on vaja värskendavat vihma. Ilmselt vene müütide mõjul kujutati taevast ette kristallkuplina. Kupli peal asus paradiis ja seal elas ka kai. Igavene valgus langes maa peale taevakuplis oleva augu kaudu. Paradiisitee kulges...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.abstract.dislib.info - Abstracts, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.