WWW.ABSTRACT.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 |

«Ketapele SABC e leba-sešwa Dipholesi-Kgatiso tsa kooporasi tsa gajaana. Bareetsi le badiri ke bobedi jwa bana-le-seabe ba bagolo ba SABC mme bukana ...»

-- [ Page 1 ] --

Ketapele

SABC e leba-sešwa Dipholesi-Kgatiso tsa kooporasi tsa gajaana. Bareetsi

le badiri ke bobedi jwa bana-le-seabe ba bagolo ba SABC mme bukana

e e rulaganyeditswe go nolofatsa tseo-karolo ya bona mo tiragatsong e.

Bukana e e neelana ka selebo-kakaretso sa Dipholesi-Kgatiso tsa gajaana,

ka sebopego sa Dipotso-le-Dikarabo, gammogo le go supa dingwe tsa

dintlha tse di tlaa buisanelwang mo tiragatsong e ya tebo-sešwa. Maikaelelo

a dintlha tse tsa puisanelo ga se go kganela ngangisano mme go amogelwa diabe mo dikarolong tsotlhe tsa dipholesi.

Dipholesi-Kgatiso ka botlalo di ka bonwa mo webosaeteng ya SABC, sabc.

co.za, kgotsa kwa kantorong nngwe le nngwe ya SABC.

Matseno Q: Ke goreng SABC e na le Dipholesi-Kgatiso?

Go ya ka karolwana 6(5) ya Molawana wa Kgaso (jaaka e fetotswe), SABC e tlhoka go tlhama dipholesi tse maikaelelo a tsona e leng go netefatsa tsamaelano le Molawana wa Boitsholo (Code of Conduct) wa ICASA, dipeelo tsa laesense ya Kooporasi, le Ditlhokwa tsa Molawana (Act). Go tlhokega gore Dipholesi tse di akaretse pholesi-kgatiso ya dikgang, le dipholesi ka ga mananeo, diteng tsa selegae, thuto, tirelo ya kakaretso le phitlhelelo, puo, le sedumedi.

Q: Maitlhomo a Dipholesi-Kgatiso ke eng?

Maitlhomo a dipholesi ke go thusa badiri ba kgatiso go buisanela merero e e thata ya tsa kgatiso le ditshwetso gore go tle go kgonwe go dira mananeo a a itlhaolang e bile a gapeletsa/tlama – mme fa gongwe go sa dumelanwe – mme go ntse go tshegeditswe seemo se se kwa godimodimo sa maitsholo le kgatiso.

Totatota dipholesi di dira letlhomeso le mo go lona badiri ba SABC ba tsayang ditshwetso ka ga diteng tse di leng mo dipholesi-tsamaisong tsa rona tsa rona.

Q: A dipholesi di dira fela mo ditirelong tsa radio le thelebišene?

Nnyaa, dipholesi di amana le diteng tsotlhe tsa SABC, le ditirelo tsa badirisi ba bosetšhaba le ba boditšhabatšhaba. Di dira mo ditirelong tsotlhe, go sa tshwenye gore a ke mo radiong kgotsa mo thelebišeneng, khomphiutheng, ka ditirelo tsa melaetsa-khutshwe (SMS) kgotsa mogala wa môbaele, o o ntshiwang ke lefapha la SABC kgotsa khamphani e e ikemetseng.

Q: Dipholesi-Kgatiso di dira ka ga eng, goreng?

Molawana-Kgaso (Broadcast Act) wa 1999 (jaaka o fetotswe) o batla

gore SABC e tlhame tse di latelang:

i. Pholesi-kgatiso ya dikgang ii. Pholesi ya mananeo (programming policy) iii. Pholesi ya Diteng tsa selegae iv. Pholesi ya tsa Thuto v. Tirelo ya kakaretso le phitlhelelo vi. Pholesi ya puo le vii. Pholesi ya tsa sedumedi SABC e ikgethetse go akaretsa tsotlhe tse di fa godimo tse mo DipholesiKgatisong tsa gajaana. Mo godimo ga moo, go na gape le karolo e e tlhalosang Taelo (Mandate) ya Kooporasi, e e tsenyeletsang Metheo ya Botlhokwa ya tsa Kgatiso (Core Editorial Values) ya SABC, Melawana ya Kgatiso (Editorial Code) le Phetisetso-godimo ya Kgatiso.

Go tlatsa foo, Dipholesi-Kgatiso di laetse dikgaolo go tlhama dipholesi tse di dirang ka merero ee riling, jaaka e tlaabo e tlhagelela, mo lebakeng le, Merero ya tsa gajaana le Dikgang e tlhamile dipholesi tse di lateng tsa

tlaleletso tse di amogetsweng le go letlwa ke Boto ya SABC:

• Dikaelo tsa tiriso ya babegedi le basekaseki

• Pholesi ka ga kgatiso ya diphitlho tsa tlotlo (state) Pholesi ka ga kgatiso e e lekalekanang mo nakong ya ditlhopho tsa bosetšhaba.

Q: Goreng SABC e leba-sešwa Dipholesi -Kgatiso?

Dipholesi-Kgatiso tsa re dipholesi di tshwanetse go tlhabololwa gangwe le gape. Gape, fa di sala di nna teng go tloga ka ngwaga wa 2004, tikologo ya kgaso e setse e nnile le diphetogo tse dikgolo tse di nang le seabe mo mokgweng o ditshwetso ka ga diteng di tsewang ka ona – seno se na le ditlamorago mo dipholesi-kgatisong ka jalo go leba-sešwa go tshwanetse ga netefatsa gore Dipholesi-Kgatiso di bontsha ditokafatso tse, di ntse di santse di neelana ka maemo a a kgontshang badiri go diragatsa Taelo ya Kgaso ya botlhe.

Q: Tebo-sešwa e, e tsamaisiwa jang?

Dipholesi tsa pele e ne e le dipholô tsa therisano ya dikgwedikgwedi; tebosešwa e le yona e tlaa tsamaya fela jalo– ka tirisano e e tseneletseng ya badiri ba SABC le baagi. Go tlaa tshwarwa ditheetso-phatlalatsa mo go e nngwe le e nngwe ya diporofense mme bareetsi ba rona le bona ba tlaa bona tšhono ya go tsaya-karolo ka mananeo mo radiong, thelebišeneng le go dirisa tsela ya tirisano, jaaka ‘facebook’ le webosaete ya SABC.

Maitemogelo a SABC ka dipholesi-kgatiso tsa gajaana le ona a tlaa kaela tebo-sešwa e, fela jalo le kitso go tswa dikgasong tse dingwe, tse bontsi ba tsona bo nang le Dipholesi-Kgatiso kgotsa Dikaelo.

Tebo-sešwa: Tsenyo-tirisong ya merero

Mengwe ya kakaretso:

Mo tsamaong ya ditherisano tsa ntlha tsa tebo-sešwa e, go nnile le ditlhobaelo mabapi le Tsenyo-tirisong e e tsweletseng ya Dipholesi-Kgatiso mo gare ga SABC. Mo lemoragong le, a go botlhokwa go tsenyeletsa dipolelwana tse di totobetseng mo gare ga dipholesi-kgatiso go netefatsa gore di salwa-morago le go tsenngwa-tirisong sentle go ralala maiteko otlhe a?

Tlamelo ka matlole go kgwebo /Kganetso go Tirelokgaso ya

phatlalatsa:

Jaaka tirelokgaso ya botlhe e batlile e tshwana e le yosi, SABC e bona bontsi ba lotseno lwa yona go tswa mo karolong ya kgwebo – e leng tota ditiro tsa tlwaelo tsa papatso. Seno se kaya gore SABC e na le dikgwetlho di le dintsi tse di lebaganang le bokgoni ba yona ba go ka diragatsa taolo ya tirelokgaso ya phatlalatsa, mme bontsi ba dikgwetlho tse di ama ka tlhamalalo tiragatso ya kgatiso ya go tsaya ditshwetso. Dipholesi-Kgatiso ga di bue sepe mabapi le tsamaiso ya dikganetso tse di ka runyang ka ntlha ya go direla taolo ya botlhe le kgwebo.

– a go na le ditsela tse ka tsona dipholesi di ka dirang se?

Ditlhabololo tsa thekenoloji:

Ditlhabololo tsa thekenoloji tse di botlhokwa tse di lebaneng bereetsi, go ya

ka dipholesi-kgatiso, ke:

• Go tsoga (le kgolo e e tswelelang) ya tlhaeletsano ya boagi.

• Phetogo e e ka nnang teng go tswa mafaratlhatlheng a kgaso a analoko go ya go a dijitale. Diboloko (Blogs), dimaekeroboloko (microblogs), baagi ba ba kgotsofetseng le mafaratlhatlha a loago (social networks) ke tsona tlhaeletsano ya baagi e e tlhobaetsang bogolosegolo, ya Dipholesi-Kgatiso mme teng moo, go na le mafelo a le mane a a tlhokang go elwa-tlhoko thata malebana le Kgatiso.

Tebo-sešwa:

• Tiriso ya mafelo a mafaratlhatlha a loago jaaka metswedi ya tshedimosetso, bogolosegolo mo mofameng wa dikgang. Eno ke ntlha e e ka sekasekwang ka bophara mo Dikgannye & Merero ya gajaana Kgaolo ya DipholesiKgaso

• Tiriso ya mafaratlhatlha a tlhaeletsano a loago ke badiri ba SABC ka bobôna. Go tshwanela gore go bonwe pharologano magareng a ditokololo tseo tsa badiri tse setšhaba se ka sekeng sa ba amologanya le SABC le ba go sa nnang jalo.

• Tiriso ya pholesitsamaiso ya SABC go tsweletsa mafelo a tlhaeletsano ya loago ya tsereganyo (third party), le yona e tlhoka go lejwa-sešwa.

• Tsamaiso ya diteng tse di ntshiwang ke modirisi, tse di jaaka ditshwaelo ka ga madi ka ga ditsebe tsa webo.

Fa maatla a Thelebišene ya Dijitale ya Lefatshe (Digital Terrestrial Television) (DTT) a setse a ikutlwatsa, a tlaa ama ka bokete diteng tsa thelebišene mo isagong. Katoloso e e letlang koketso ya kgaso ya dikanale, go tlaa tshwanela gore go sekasekwe gore a go suta go go yang ka selekano go, go tlaa ama Dipholesi-Kgatiso. Go thankgololwa go go solofetsweng ga DTT le gona go tsamaisa ditebo-sešwa tsa pholesi le tse di laolang, tse di tshwanetseng go akanyetswa fa go samaganwa le dipholesi.

Dipholesi tsa gajaana: Taolo (Mandate) Q: Ditlhokwa tsa botlhokwa tsa kgatiso tsa SABC ke dife?

Tekatekano – SABC e neelana ka mananeo go mongwe le mongwe, dipuo tsotlhe tsa semmuso, mme e godisa phitlhelelo ya botlhe go ditirelo tsa yona.

Kago-Setšhaba – SABC e keteka boitshupo jwa bosetšhaba le ngwao, mme e neela baagi ba yona tshedimosetso e ba e tlhokang go tsaya-karolo mo go ageng temokerasi ya rona.

Dipharologano – SABC e bontsha dipuo tsa Aforikaborwa tse di farologaneng, dingwao, diporofense, mo mananeong a yona.

Seriti sa Setho – SABC e tlotla seriti se maAforikaborwa otlhe a tsetsweng ka sona, e ba senola ka dipharologano tsa bona tsotlhe, e bile ga e dirise puo kgotsa ditshwantsho tse di kayang dikakanyo tse di sotlang merafe, dingwao le bong (sexes) jwa ga Aforikaborwa ka go ba baya mebala ya go sa itshokelane.

Boikarabelo – Botsamaisi le badiri ba SABC, fa bo rebola maikarabelo a bona a kgatiso, bo ikarabela go Boto ya SABC, e maikarabelo a yona e leng go netefatsa gore kooporasi e tsamaisana le Tumelano.

Go se fitlhe sepe (Transparency) – SABC e netefatsa gore metheo ya boikanyego, go phuthologa le go se fitlhe sepe go laola ntlha e nngwe le e nngwe ya dikamano tsa yona le Motsholadišere, beng, batlamedi le setšhaba.

Q: Goreng re tlhoka maitsholo a a botlhokwa a kgatiso?

Maitsholo, a a ikaegileng ka a a tlhalositsweng mo Molaotheong — go akaretsa Tlhabololo ya setšhaba, tshwaragano, pharologano, go sa nneng le bosemorafe, go sa tlhaoleng ka bong, temokerasi le seriti sa setho — di emela dilo tse MaAforikaborwa ba di tsayang ka bongwe ba pelo e le tsa botlhokwa. Di tswala mokhino wa sepolotiki, maemo, dikarogano tsa bomorafe le bong, mme le fa re santse re le kwa tshimologong ya porojeke ya rona ya tlhabololo ya setšhaba, tseo ke sona se se re tsepamisang jaaka setšhaba. Di tshwanetse tsa aga motheo, wa dipholesi-kgatiso tsa mogasi wa setšhaba.

Tebo-sešwa: Maitsholo a tsa Kgatiso

• A maitsholo a a nna a ntse a le maleba le kgaso ya setšhaba mo maemong a tlhabololo?

• A go na le maitsholo mangwe a a tlogetsweng, a go tlhokega gore mangwe a maitsholo a gajaana a tlosiwe kgotsa diteng tsa ona di fetolwe?

• Go tlaleletsa mabaka a a neetsweng fa godimo, go tlhokega gape gore metheo e tlhagisiwe mme e diragadiwe.

Q: Melawana ya Kgatiso ke efe?

Melawana ya Kgatiso e ne ya tlhangwa ke Boto ya SABC ka 1993 mme ya tokafatswa go nna karolo ya Dipholesi-Kgatiso ka 2003. Melawana e e runtse go tswa mo Maitsholong a Botlhokwa, mme ya tokafatswa ka 2003, e ne e akanyetsa kgolo e e neng ya latela mo molaong. Melawana ya Kgatiso e na le dipolelwana di le lesometlhano mo diphetophetolong tsa yona tsa gajaana, di le robedi tsa tsona di itebagantse fela le Dikgang le Mabaka a gajaana, Di le thataro di lebagane le mefuta mme tse pedi di lebane le go dira mananeo. Merero e go samaganweng le yona mo melawaneng, go samaganwe gape le yona mo karolong e e maleba ya Dipholesi-Kgatiso.

Q: Phetisetso-Godimo (Upward Referral)e kaya eng?

Phetisetso-godimo e kaya tiragalo e ka yona badiri ba kgatiso ba ithaopang go batla maele go tswa mo batlhokomeding ba bona, ka ga ditshwetso dingwe le dingwe tsa kgatiso, tse ba senang bonnete ba tsona. Fa go ka runya bothata bongwe mo tlhagisong ya mananeo le/kgotsa taolo ya kgatiso, kgotsa motlhagisa-lenaneo kgotsa mokaela-kgatiso (commissioning editor) a sa tlhomamise sengwe fela, o tshwanetse a kopa motlhokomedi gore a mo kaele. Tiragalo e ya phetisetso-godimo ka bowena e atologela le kwa go Motlhankedi-Khuduthamaga wa Setlhopha (Group Chief Executive Officer), jaaka e le ene Mokaedimogolo-wa-kgatiso (editor-in-chief). SABC e bona phetisetso-godimo e le maatlafatso mmogo, thuthuso le tsela ya kgodiso ya badiri botlhe ba ba amegang. Maikaelelo a yona ga se go fetisetsa kwa godimo go tsaya ditshwetso ka ga kgatiso, mme e ikaeletswe go tiisa, fa go tlhokega, go tsaya ditshwetso mmogo le go abelana maikarabelo a kgatiso – bogolosegolo fa go lebanwe le ditshwetso tse di bokete – le go sedifatsa go ikanyana ga kooporasi le badiri ba yona ba kgatiso. Gape Phetisetso-godimo ga e a ikaelelwa go iletsa tlhagiso le kgaso ya mananeo a a ka ngangelwang e bile a ka se ke a ganwa; mme e ikaeletswe go dira le go laela mananeo a a jalo e ntse e tshegeditse seemo se se godimo sa maitsholo le kgatiso.

Q: A go na le dintlha dingwe tse di tshwanetseng tsa fetisetswa-godimo?

Go na le dintlha dingwe tse e reng fa badiri ba kgatiso ba samagane natso, di bo di tshwanetse go fetisetswa-godimo. Mabaka a a ka akaretsa dipotsolotso le disenyi kgotsa batho ba ba batlwang ke mapodisi, le go bontsha kgotsa go tlhagisa batho ka maikaelelo a go itumedisa, ka tiriso ya dikhamera tse di fitlhilweng. Go na le lenaane la palogotlhe ya dikao di le lesomenne, mo tokomaneng ya Dipholesi-Kgatiso, tse di tlamegang gore di fetisetswe-godimo.

Tebo-sešwa: Melawana-Kgatiso & Phetisetso-Godimo

• A go tlhokega gore go laolwe gore a phetisetso-godimo e tlamege mme, fa go le jalo, a lenaane jaaka le dirilwe ke Dipholesi-Kgatiso le maleba kgotsa a dintlha di tlhoka go tsenyeletswa kgotsa go ntshiwa mo lenaaneng leo?

• A go maleba gore Motlhankedi-khuduthamaga wa Setlhopha a nne Mokaedimogolo-wa-Kgatiso, fa go se jalo ke mang yo o rwalang maikarabelo a Diteng tsa Kgatiso le gona seo se dirwa jang?

Dipholesi tsa gajaana: Go dira mananeo Q: Diteng tsa mananeo a SABC di laolwa ke dipholesi le ditlhokego dife?

• Tumelano/ Konteraka

• Maitsholo a Kgatiso a a Botlhokwa a SABC

• Melawana-Tiriso ya Kgatiso ya ga SABC

• Tlamego ya SABC ya go obamela seemo sa intaseteri, Melawana ya Maitsholo ya Bagasi, e e tsamaisiwang ke BCCSA

• Tamego ya SABC go obamela dipeelo le melawana ya lekwalotetla la ICASA Q: A go na le metheo mengwe e e kaelang go dirwa ga mananeo a SABC?

Tsela ya SABC ya go dira mananeo e kaelwa ke metheo e e latelang:

• Mananeo a tiisiwa ke maitsholo a a botlhokwa a kgatiso a SABC. Tsona di rotloetsa botlhagisi, taolo le go iponela mananeo otlhe a yona

• SABC e iteka go rebola tshedimosetso e e anameng, thuto le boithabiso ka methale ya mefuta le dithulaganyo, tse mo go tsona mongwe le mongwe a ka iponelang sengwe se se kgatlhang, ka nako nngwe

• Jaaka mogasi yo o anameng wa boetšhaba, ke tiro ya SABC go rotloetsa kgolo ya itlhagiso ya Aforikaborwa. Ka jalo e bontsha talente ya Aforikaborwa, e tshegetsa ngwao ya Aforikaborwa, mme e ikaelela go tlhama mananeo a a itshupang e le a Aforikaborwa.

• Maikaelelo a SABC ke go baya bokao jwa matshelo a maAforikaborwa gore ba ipone e le baagi ba lefatshe lotlhe, le go ba tlisetsa mananeo a a siameng go gaisa a lefatshe le ka a rebolang.Pages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«CHAPTER 29 Corporate Governance Chapter Synopsis 29.1 Corporate Governance and Agency Costs Corporate governance is the system of controls, regulations, and incentives designed to maximize firm value and prevent fraud within a corporation. The role of the corporate governance system is to mitigate the conflict of interest that results from the separation of ownership and control in a corporation without unduly burdening managers with the risk of the firm. An effective corporate governance...»

«Bottlenecks to Deployment? The Challenges of Deploying Civilian Personnel to Peace Operations Audun Solli, Benjamin de Carvalho, Cedric de Coning and Mikkel Frøsig Pedersen Department of Security and Conflict Management Norwegian Institute of International Affairs Security in Practice 3 · 2009 [NUPI Report] Publisher: The Norwegian Institute of International Affairs Copyright: © Norwegian Institute of International Affairs 2009 ISBN: 978-82-7002-239-7 Any views expressed in this publication...»

«Dwangarbeiders blootgesteld aan asbest, mosterdgas en andere gevaarlijke stoffen Op 12 juni meldde zich bijstandsgerechtigde P. op het spreekuur van de Amsterdamse Bijstandsbond. Hij was lange tijd in diverse projecten te werk gesteld, waarbij hij geen loon kreeg, maar met behoud van uitkering arbeid verrichtte. Hij werd daartoe gedwongen op straffe van korting op zijn uitkering, dwangarbeid dus. Zelf had hij al onderzoek verricht naar de projecten waar hij moest werken. Hij had...»

«Middle power Hall Effect Thrusters with centrally located cathode IEPC-2013-410 Presented at the 33rd International Electric Propulsion Conference, The George Washington University • Washington, D.C. • USA October 6 – 10, 2013 A. Loyan1, M. Titov2, O. Rybalov3, T. Maksymenko4 National Aerospace University “KhAI”, 61070 Kharkiv, Ukraine Abstract: the work is dedicated to investigation of middle-power SPT (М70 and М100 type) with centrally located cathode-neutralizer. The main...»

«Modems Model 2240 Fiber Optic Modem Users Manual Canoga Perkins Caution! This product may contain a laser diode emitter operating at a wavelength of 1300 nm 1600 nm. Use of optical instruments (for example: collimating optics) with this product may increase eye hazard. Use of controls or adjustments or performing procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. Under normal conditions, the radiation levels emitted by this product are under the Class 1...»

«Modelled Mapping of Continuous Underwater Noise Generated by Activities August 2015 Modelled Mapping of Continuous Underwater Noise Generated by Activities MMO Project No: 1097 Project funded by: The Marine Management Organisation Report prepared by: ABPmer © Marine Management Organisation 2015 This publication (excluding the logos) may be re-used free of charge in any format or medium (under the terms of the Open Government Licence www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/). It...»

«This pamphlet is specially designed for readers who intend to visit Wun Yiu, Ting Kok and Yim Tin Tsai. The aim is to provide a solid background of the daily life of the people there and the Catholic missionary work over 100 years ago. In fact, these places experienced huge changes. The lifestyles of the local residents and even the Church's methods of evangelization had changed and all these became rather unrecognizable. Some of these villages are already emptied. Readers can barely find the...»

«Nödvärnsrätt Vad nödvärnsrätten innebär I brottsbalkens 24:e kapitel, första paragrafen (Lag 1994:458 i Svensk författningssamling) ges vi rätten att skydda oss själva, våra medmänniskor och våra ägodelar från andra människors illvilja och habegär.BrB 24 kap. 1§ säger att du har laglig rätt att försvara: • Dig själv eller någon annan från obehag, smärta, skada eller död • Din egen eller annans egendom från skada eller förstörelse • Din egen eller annans...»

«1 ERIC BABAR ZERRUDO Photo Source: Front Elevation Plan of Archt. Juan Arellano ON THE WINGS OF SONG “Developing a Conservation Management Plan and Feasibility Study for the Manila Metropolitan Theater” By ERIC BABAR ZERRUDO Director, UST – Center for Conservation of Cultural Property and Environment in the Tropics I. Introduction The Manila Metropolitan Theater is one of the grandest buildings built during the American Colonial Period (1901-1940) and it is the greatest contribution of...»

«BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Saham merupakan salah satu instrumen keuangan jangka panjang yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas (Darmadji dan Fakhruddin, 2001:5). Selembar kertas yang berisi mengenai bukti kepemilikan atas perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut merupakan wujud dari saham. Posisi permintaan dan penawaran atas...»

«Study: #PeopleOfTheBible Bible Character: Ruth Scripture References: Ruth 1-4 Theme: An Unusual Love Story At Home Preparation Have a cup of flour and a cup of chocolate chips, M&M’s, or chocolate candy of some sort, available to begin the discussion. Mark this scripture reading in your Bible: Ruth 1-4. Introducing the Character During a famine in Judah a Jewish family (Elimelech, Naomi and their two sons, Mahlon and Kilion) fled to Moab. Elimelech died and the sons both married Moabite...»

«Satisfaction with HR practices and commitment to the organisation: why one size does not fit all Nicholas Kinnie, Sue Hutchinson, John Purcell, Bruce Rayton and Juani Swart, University of Bath Human Resource Management Journal, Vol 15, no 4, 2005, pages 9-29 This article examines the links between employees' satisfaction with HR practices and their commitment to the organisation. It draws on recently collected data to examine these links for three groups of employees: professionals, line...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.abstract.dislib.info - Abstracts, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.