WWW.ABSTRACT.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 |

«Recensioner av Pål Steigans En folkefiende Pål Steigan var länge (1975-1984) partiledare för det norska maoistpartiet Arbeidernes kommunistparti. ...»

-- [ Page 1 ] --

1

Recensioner av Pål Steigans En folkefiende

Pål Steigan var länge (1975-1984) partiledare för det norska maoistpartiet Arbeidernes

kommunistparti. Han är fortfarande politiskt aktiv bl a som politisk författare/skribent. På

svenska finns en läsvärd bok av Pål Steigan, En gång skall jorden bliva vår. Strategi för en ny

värld (publicerad 2011).

Nedan redovisas tre texter om Pål Steigans politiska självbiografi En folkefiende (Aschehoug

förlag 2013). Författarna till dessa texter har alla tre sina rötter i den svenska maoistiska rörelsen på 1970-talet.

Se även de till svenska översatta bokutdragen i En folkefiende om ”de socialistiska länderna”.

Rickard B. Turesson: Man ska inte kasta ut barnet med badvattnet Ur Nya Arbetartidningen 24 november 2013 (Rickard B. Turesson är en pseudonym) Pål Steigan har nyligen kommit ut med en självbiografi, En folkefiende, på Aschehougs förlag i Norge. Det är en viktig bok, viktig även för svenskar som inte skäms för att ha tillhört den maoistiska rörelsen i Sverige.

Pål Steigan (född 1949) tillhörde grundarna av AKP (m-l) 1973 och var dess ordförande 1975 – 1984. Han kommer från en radikal tjänstemannamiljö i Oslo, och båda föräldrarna var aktiva i motståndskampen mot de nazityska ockupanterna under andra världskriget. Han blev tidigt aktiv i SUF, SF:s ungdomsförbund, och var en av dem som organiserade utbrytningen 1969 och bildandet av SUF(m-l), AKP(m-l):s föregångare.

Nu handlar alltså självbiografin i första hand om Pål Steigans politiska verksamhet; den fokuserar inte på AKP(m-l):s politiska linje från 1973 och framåt. Däremot kan man utläsa en hel del indirekt om AKP(m-l):s styrka och svaghet under storhetstiden.

I intervjuer i samband med utgivningen av boken har Pål Steigan påpekat att han fortfarande är ett skällsord i många kretsar i Norge. Hur kan det komma sig? Det beror naturligtvis på det avtryck som AKP(m-) lyckades sätta på norskt samhällsliv och debatt efter partibildandet.

AKP(m-l) var förmodligen det starkaste marxist-leninistiska partiet i Västeuropa på 1970talet. Jag skulle vilja påstå att AKP(m-l):s medlemsnumerär var lika stor, om inte större, som den utomparlamentariska vänsterns i Sverige, d.v.s KFML/SKP, KFML(r)/KPML(r), KAF/Socialistiska partiet, Förbundet Kommunist och MLK tillsammans, med motsvarande inflytande. Dessutom saknade AKP(m-l) egentliga konkurrenter på vänstersidan i Norge.

AKP(m-l) var alltså ett utpräglat kaderparti, som drog en skarp skiljelinje gentemot reformismen och revisionismen, tillämpade masslinjen och en klassisk enhetsfronttaktik.

Partiet kom att spela en stor roll i den fackliga kampens radikalisering, i kampen mot norsk EG-anslutning och i solidaritetsarbetet med Indokinas folk. AKP(m-) lyckades starta en dagstidning, Klassekampen, och förlaget Oktober, som fortfarande är betydelsefulla.

Ett revolutionärt parti måste samtidigt vara ett kaderparti, d.v.s ett parti med aktiva medlemmar, som också deltar i utformningen av den egna politiken. Ett kaderparti förutsätter starkt motiverade medlemmar. Detta fungerar om partiets medlemmar hela tiden upplever att partiet och den progressiva rörelsen växer och går framåt. Det fungerar naturligtvis också om klasskampssituationen är en sådan att det inte finns någon annan utväg än att stödja ett revolutionärt parti och dess politik. Nu har varken Norge eller Sverige varit länder som befunnit sig i något som liknat en revolutionär situation sedan andra världskriget.

I en intervju i Klassekampen med anledning av bokutgivningen säger Pål Steigan:

”Vi öste månatliga direkthäften över den stackars organisationen, och skapade en byråkrati som förlamade initiativ och överbelastade folk. Vi slet ut folk, och red hästen alltför långt.” Det kan säkert ligga mycket i denna förklaring; det kan förklara varför två andra relativt stora maoistiska organisationer i Västeuropa, PTB i Belgien och MLPD i Tyskland, men inte AKP(m-l), har överlevt. Jag tror dock att yttre faktorer har haft stora negativa konsekvenser för motivationens fortbestånd och starkt bidragit till den marxist-leninistiska rörelsens sönderfall, särskilt i de imperialistiska staterna, och så att säga verkat genom inre faktorer. 1975 besegrades USA i Indokina, vilket betydde att luften gick ur solidaritetsrörelsen; 1977 blev splittringen mellan KKP och AAP offentlig, varvid den internationella marxist-leninistiska rörelsen delades i två; i slutet av 1970-talet blev det uppenbart att KKP hade gjort en högergir i och med Deng Xiaopings maktövertagande, som skulle leda till återupprättandet av kapitalismen i Kina; redan i början av 1980-talet var det uppenbart att Sovjetunionen hade stora interna problem och krigsfaran beroende på rivaliteten mellan de båda supermakterna kunde avskrivas 1985; 1990 föll muren och Sovjetunionen förlorade successivt sina vasallstater i Östeuropa.

När det gäller kampen mot de båda supermakterna, som vägledde den maoistiska rörelsen på 1970-talet, innebar också faran för ett tredje världskrig en öppning. Det var helt uppenbart att det inte skulle uppstå en revolutionär situation i Västeuropa, i vilken de härskande klasserna vid en omfattande kris inte längre skulle kunna leda samhället och de förtryckta klasserna inte längre ville leva under rådande förhållanden och följaktligen sätta sig i rörelse. Skulle ett tredje världskrig inträffa, med ett tänkt angrepp från Sovjets sida mot Norge eller Sverige, skulle detta också ha resulterat i ett befrielsekrig, som per definition skulle ha kunnat omvandlas till en socialistisk revolution. Det betyder naturligtvis inte att marxist-leninisterna hoppades på ett tredje världskrig utan att man insåg att ett eventuellt krig skapade en objektiv möjlighet. Samma inställning hade faktiskt Friedrich Engels i slutet av 1800-talet, då han påpekade att ett eventuellt krig igen mellan Frankrike och Tyskland skulle kunna skapa en revolutionär situation i respektive länder. Han ändrade sig senare och menade att tyska och franska arbetare gemensamt borde förhindra ett kommande storkrig, en linje, som Lenin och likasinnade sedan förfäktade vid första världskrigets utbrott. I och med att faran för ett tredje världskrig avskrevs, försvann slutmålet än en gång vid horisonten.

Ett revolutionärt parti måste också ha en säkerhetspolitik. Säkerhetspolisens omfattande övervakning i Danmark, Norge och Sverige av vänstern efter andra världskriget är mycket väl dokumenterad. Man kan t.o.m hävda att ett revolutionärt parti som saknar en säkerhetspolitik inte förtjänar att tas på allvar. Det betyder ju att partiet i fråga överhuvudtaget inte tilltror borgerskapets repressiva statsapparat om förmågan och viljan att i ett krisläge söka oskadliggöra den revolutionära rörelsen, t.o.m rent fysiskt, trots massor av historiska exempel på motsatsen. AKP(m-l) bedrev ett mycket framgångsrikt säkerhetsarbete. Den norska säkerhetspolisen lyckades fram till 1985 aldrig kartlägga hela AKP(m-l)s partiledning och inte heller fastställa var och när AKP(m-l):s kongresser skulle äga rum. Samtidigt berättar Steigan om överdrifter i säkerhetspolitiken, som innebar att massarbetet hämmades och att medlemmar kunde utnyttja säkerhetspolitiken till att försvinna ut i passiviteten. Det är naturligtvis något skumt om ett s.k revolutionärt partiet så till den milda grad går upp i säkerhetspolitiken att det inte bedriver något massarbete. Det vittnar det nederländska maoistpartiet MLPN om. I själva verket var MLPN en täckorganisation för den nederländska säkerhetspolisen.

Organisationen hade runt tjugo medlemmar, samtliga hemliga utåt i Nederländerna, och bedrev inget massarbete. Dess ordförande ”Chris Petersen”, som egentligen hette Pieter Boevé, besökte regelbundet KKP och AAP och fick träffa ledande företrädare som Mao Tsetung, Chou En-lai och Enver Hoxha. Syftet var naturligtvis att ta del av hur man tänkte på ledande håll i den internationella marxist-leninistiska rörelsen och ta reda på vilka motsättningar som fanns. Det är märkligt att det inte ringde några varningsklockor hos KKP och AAP. Det fanns nämligen ett liknande parti i Kanada, som allmänt ansågs vara suspekt. Pieter Boevé besökte också AKP(m-l) på egen begäran, men Tron Ögrim, ansvarig för de internationella kontakterna, som träffade honom, var med rätta mycket misstänksam mot Boevé.

Den norska säkerhetspolisen (POT) tog sedan detta möte som intäkt för att legitimera övervakning av ledande AKP(m-l), trots att de visste att Boevé var anställd av den nederländska säkerhetstjänsten. Denna delade självfallet med sig av sina kunskaper till allierade säkerhetstjänster.

Det finns ett nymornat intresse för marxismen idag och det kommer säkert att återuppstå en revolutionär rörelse, som knyter an till det bästa i den vetenskapliga socialism, som först utvecklades av Marx och Engels, via Lenin och Komintern, till Mao Tse-tung och den rörelse, som uppstod i samband med den stora polemiken mellan KKP och SUKP. Därvid måste man naturligtvis akta sig för att kasta ut barnet med badvattnet, eftersom en revolutionär rörelse aldrig startar från noll utan ingår i ett historiskt kontinuum. Pål Steigans bok är ett viktigt bidrag till denna utvärderingsprocess. Dessutom granskar Pål Steigan nyktert och prestigelöst egna misstag och förtjänster i boken.

I vår kommer det ut två biografier i Norge, som handlar om en annan av AKP(m-l):s ledande teoretiker, Tron Ögrim, som Pål Steigan betraktar som sin mentor. I Sverige känner jag till att det i varje fall planeras en bok om olika avfällingar från den revolutionära vänstern, d.v.s sådana som tagit steget över till borgerligheten.

Pål Steigans aktuella och alltid intressanta analyser kan följas på ”Steigan blogger”.

Rickard B. Turesson Magnus Göransson: Recension av Pål Steigan, En folkefiende Ur Clarté 2-2014 En folkefiende är ett Ibsendrama om hur doktor Stockmann kommer i konflikt med kommunen och borgerligheten därför att han talar högt om rötan, parasiter som angripit stadens inkomstkälla, kurbadet. Det är nu inte att vara folkets fiende, men den som säger de omstörtande sanningarna högt. En folkefiende är den förebild som den norske radikalen Pål Steigan tidigt valde åt sig själv, och den titel han satt på sin självbiografi.

Steigan föddes in i bygget av den socialdemokratiska välfärdsstaten i Norge och blev en del i den rörelse som såg sprickorna i muren. Som ordförande i norska AKP (m-l) mellan 1975 och 1984 var han en central gestalt i sjuttio- och åttiotalens försök att bygga en stark radikal och socialistisk rörelse och är ännu idag verksam med att skapa grundvalar för en ny socialistisk våg, med böcker som En dag skall jorden bliva vår! (Leopard förlag zon).

Bokens första del handlar om det politiska uppvaknandet och om det att bli en del av en politisk rörelse som söker sina egna vägar, utanför de ramar som dragits av det socialdemokratiska partiet, borgerligheten och det kalla krigets generaler. Bortemot tiotusen människor, i en befolkning hälften så stor som Sveriges, tog någon gång del av det politiska arbetet i AKP under partiets framväxt och storhetstid, från Vietnamarbete och EU-motstånd från mitten av sextiotalet till fackligt arbete och kvinnokamp vid åttiotalets början.

Steigans berättelse är som mest levande och intressant då han skildrar den intensiva jakten på idéer, förebilder och fakta under rörelsens framväxt och hur Steigan själv utvecklas när han tar steget från gymnasieskolan till facklig och politisk aktivist på fabriksgolvet. Det är en medryckande berättelse som om och om igen kommer tillbaka till hur ”organisation är den fattiges kapital”. Det mynnar ut i grundandet av partiet AKP (ml) och tidningen Klassekampen.

Steigan blir partiets förste ordförande. Den följande delen av boken lider av att alltför tätt följa ordförandens perspektiv från det centrala partikontoret. Även om vi får ta del av rörelsens framgångar och bakslag och konflikterna inom den utåt eniga ledningen, präglas boken alltför mycket av att fördela skulden för olika misslyckanden på olika personer.

I den avslutande delen skildrar Steigans sitt steg från politikens centrum till livet som privatperson. Tyvärr släpper han skildringen av sin fortsatta utveckling, från maoistisk marxistleninist av sjuttiotalssnitt till kommunist av en ny typ, ”Kommunist 5.0”, som han framträder som i sina senare politiska analyser. Den utvecklingen hade varit lika intressant att ta del av som den han skildrar i bokens första halva.

Magnus Göransson Anders Carlsson: Om Steigan [ Det följande är ett utdrag ur den inledning som dåvarande partiordföranden i höll vid Kommunistiska Partiets 17:e kongress 20141 ] Jag nämnde APK(ml) i Norge. Under storhetstiden leddes det partiet av Pål Steigan.

Åtminstone några av er känner säkert till honom. Sedan många år Steigan någon slags fri publicist, översatt också till svenska.

Steigans senaste bok heter En folkefiende, men den handlar inte om Ibsens drama, om titeln missleder någon att tro det. Istället är det en självbiografisk redogörelse för APK(ml) uppgång och fall.

Steigan listar tre förtjänster och tio fel i dåvarande AKP(ml). Det som slår mig i dessa listor är att Steigans insikter är lite senkomna. Så gjorde vi upp med flertalet av de fel Steigan räknar upp redan under 1970-talet, som med det vi brukar kalla kineseriet.

Här skall jag bara ta upp ett tema med anknytning till Steigans bok, nämligen fronttaktiken.

Kommunister har alltid arbetat inom andra organisationer, som fackföreningar och antiimperialistiska organisationer, och måste göra det, allt annat vore att ställa sig vid sidan av en bredare arbetarkamp.

Som de flesta maoistiska partier drev dock AKP(ml) fronttaktiken in absurdum. Bokstavligen allt arbete drevs inom andra organisationer. Eller inom andra ”miljöer”, som uttrycket löd något årtionde senare. Partiet skulle verka, men inte synas.

I ett tidigt skede ”breddades” därför partitidningen Klassekampen för att bättre attrahera människor inom dessa andra ”miljöer”. Partiet abdikerade från den dagliga tidningsledningen och till sist också från det avgörande ägarinflytandet.

Det kommunistiska budskapet tonades ner för att inte stöta bort finvänstern.Pages:   || 2 |


Similar works:

«CLEMENS VON BOENNINGHAUSEN – THE LESSER WRITINGS Preface Because a number of physicians desired to obtain certain essays by Boenninghausen and because of the difficulty in obtaining them, Messrs. Boericke and Tafel decided some years since that it would be a favor and advantage to the homoeopathic profession to collect the shorter writings of the old practitioner, many of which had never been before published in English, in book form. The result is thus presented. This book includes...»

«UNESCO-IHE INSTITUTE FOR WATER EDUCATION Mapping pro-poor water supply services in Accra City, Ghana Herry Rachmadyanto MSc Thesis WM.10.19 May 2010 Mapping pro-poor water supply services in Accra City, Ghana Master of Science Thesis by Herry Rachmadyanto Supervisors Prof. Meine Pieter van Dijk, PhD (UNESCO-IHE) Frank Jaspers, MA, BSc (UNESCO-IHE) Examination committee Prof. Meine Pieter van Dijk, PhD (UNESCO-IHE), Chairman Frank Jaspers, MA, BSc (UNESCO-IHE) Peter van der Steen, PhD, MSc...»

«On the reliability of spatially disaggregated global ensemble rainfall forecasts Étienne Gaborit1, François Anctil1, Vincent Fortin2, and Geneviève Pelletier3 1. Chaire de recherche EDS en prévisions et actions hydrologiques, Department of Civil and Water Engineering, Université Laval, Québec, Qc, Canada.2. Recherche en prévision numérique environnementale, Environnement Canada, Montréal, Qc, Canada.3. Department of Civil and Water Engineering, Université Laval, Québec, Qc, Canada....»

«Natural Sin: Observing Nature’s Wrath in Frankenstein In his Poetics, Aristotle defines the tragic hero as a man of high social status who invites the gods to punish him through overbearing pride and/or presumption – hubris. It would be simple to assign the label of hubristic tragic hero to Victor Frankenstein, but such assignment of a label would be an oversimplification. The gods in Greek drama punish, albeit harshly, in an outright manner. The tragic figure is aware that the gods have...»

«ANĀLAYO: Theories on the Foundation of the Nun's Order Theories on the Foundation of the Nuns' Order – A Critical Evaluation ANĀLAYO Abstract The present article critically reviews four theories regarding the foundation of the order of nuns: (I) the suggestion that the account of the foundation of the nuns' order was devised only after the division between the Sthavira and the Mahāsā ghika schools; (II) the assumption that an alternative account of this event can be found in the...»

«I always look forward to Sohn. I am amazed by what it’s turned into over 20 years. Lance,  Doug, Mitch and Dan: Congrats! You have a lot to be proud of!  I’d like to remind everyone that the information within this presentation is supplemented  by notes that cover important details such as our sources, assumptions, estimates, and  calculations, which will be posted online on our website later on today....»

«2014 Annual Enforcement Report Message from the President and CEO I am pleased to present the 2014 Annual Enforcement Report which highlights key enforcement activity over the course of 2014. As a key goal of its strategic plan, the MFDA is committed to ensuring a high level of conduct among its Members and Approved Persons with regard to mutual fund distribution in Canada. As such, the MFDA continues to focus enforcement activity in several areas relating to Member and Approved Person conduct...»

«1 THE GOVERNMENT AND THE TAOISEACH Structure and Scope of the Government The Constitution acknowledges that all powers of government derive, under God, from the people, whose right it is to designate the rulers of the state; that the state is to be governed in accordance with the provisions of the Constitution; that the executive power of the state is exercised by or on the authority of the government; and that the government is responsible to the Dáil. The government consists of not less than...»

«Windsor, North Carolina August 17, 2015 Regular Meeting The Bertie County Board of Commissioners met for their regularly scheduled meeting at 7:00pm inside the Midway Community Building located at 112 NC 45 N, Merry Hill, NC 27983. The following members were present or absent: Ronald “Ron” Wesson, District I Present: Stewart White, District II Tammy A. Lee, District III John Trent, District IV Ernestine (Byrd) Bazemore, District V Absent: None Staff Present: County Manager Scott Sauer Clerk...»

«WORKING WITH MODEMS Application Note This chapter explains how to configure your G3 panel to work either with modems, or with direct serial connections to computers running the Microsoft Windows operating system. Note that Crimson’s modem support is fundamentally different from that provided by earlier Red Lion operator panels, in that it is entirely based upon the Point-To-Point Protocol, otherwise known as PPP. While protocols such a Modbus allow a single conversation to occur between any...»

«The 107 block plan Completing polio eradication in the remaining 107 blocks Uttarakhand Haryana Delhi Uttar Pradesh Rajasthan Bihar West Bengal Madhya Pradesh Jharkhand The 107 block plan Completing polio eradication in the remaining 107 blocks Introduction The Government of India and its partners in polio eradication have successfully eliminated wild poliovirus type 2 (WPV2) from the country and wild polioviruses types 1 (WPV1) and 3 (WPV3) from 26 states and 7 Union territories. The two...»

«A Scripture-based guide for dealing with Temptation This study is an attempt at giving a clear answer to the question of “Why Does God Allow Temptation?” It views temptation not as something to be avoided, but as an integral part of God’s plan – based on an explanation of temptation on the “Law of the Four P’s” that states that God gives us a PROMISE that is linked to a PRINCIPLE (or condition), followed by a PROBLEM (temptation), leading to a PROVISION. Temptation, therefore, is...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.abstract.dislib.info - Abstracts, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.