WWW.ABSTRACT.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Valtiovarainministeriön julkaisu – 12a/2015 Talousnäkymät Eurooppa 2020 ...»

-- [ Page 1 ] --

Eurooppa 2020 -strategia

Suomen kansallinen ohjelma

kevät 2015

Valtiovarainministeriön julkaisu – 12a/2015

Talousnäkymät

Eurooppa 2020 -strategia

Suomen kansallinen ohjelma

kevät 2015

Valtiovarainministeriön julkaisu – 12a/2015

Talousnäkymät

Painotuote

VALTIOVARAINMINISTERIÖ

PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin 0295 16001 (vaihde)

Internet: www.vm.fi

Taitto: VNHY/Tietotuki- ja julkaisuyksikkö/Anitta Heiskanen Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy, 2015 Kuvailulehti Valtiovarainministeriö, huhtikuu 2015 Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto Tekijät Eurooppa 2020 –strategia, Suomen kansallinen ohjelma, kevät 2015 Julkaisun nimi

Julkaisun kieliversiot:

Julkaisun osat/ ruotsi: Europa 2020 –strategin, Finlands nationella program, muut tuotetut versiot våren 2015 (12b/2015) englanti: Europe 2020 Strategy, Finland’s National Programme, Spring 2015 (12c/2015) EU, talouspolitiikka, työllisyys, tutkimus- ja kehitys, ilmasto, koulutus, Asiasanat köyhyys Valtiovarainministeriön julkaisuja 12a/2015 Julkaisusarjan nimi ja numero Julkaisu on saatavissa pdf-tiedostona osoitteesta www.vm.fi/julkaisut.

Julkaisun myynti/jakaja Samassa osoitteessa on ohjeet julkaisun painetun version tilaamiseen.

Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy, 2015 Painopaikka ja -aika ISBN 978- 952-251-657-2 (nid.) Sivuja Kieli ISSN 1459-3394 (nid.) 46 Suomi ISBN 978-952-251-658-9 (PDF) ISSN 1797-9714 (PDF) Tiivistelmä Eurooppa-neuvosto hyväksyi vuonna 2010 talous- ja työllisyysstrategian. Vuoteen 2020 ulottuvan Eurooppa 2020 –strategian visiona on älykäs, kestävä ja osallistuva kasvu. Strategiassa asetetaan koko EU:ta koskevat tavoitteet työllisyydelle, tutkimus- ja kehitysmenoille, ilmastolle, koulutukselle ja köyhyyden poistamiselle.

Jokainen jäsenvaltio asettaa vastaavat kansalliset tavoitteet.

Suomen kansallisena tavoitteena on nostaa 20 – 64 –vuotiaiden työllisyysaste 78 prosenttiin, säilyttää tutkimus- ja kehitysmenojen tavoitetasona 4 prosenttia bruttokansantuotteesta, saavuttaa EU:ssa sovitut ilmasto- ja energiatavoitteet, pitää korkeakoulututkinnon suorittaneiden 30 – 34 –vuotiaiden osuus 42 prosentissa, pienentää 18 – 24 –vuotiaiden koulupudokkaiden osuus 8 prosenttiin sekä vähentää köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävien määrää.

Eurooppa-neuvosto on vahvistanut vuosina 2013 ja 2014 kaikille jäsenvaltioille suosituksia, joilla ohjataan kansallista päätöksentekoa. Suomelle annetut suositukset liittyvät julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen, julkisten palvelujen tuottavuuteen, työttömyyden alentamiseen ja tosiasiallisen eläkeiän nostamiseen, kilpailun lisäämiseen sekä yritysrakenteen monipuolistamiseen..

Hallitus antaa nyt seitsemännen kansallisen Eurooppa 2020 –ohjelman. Ohjelmassa kuvataan, miten kansalliset tavoitteet saavutetaan ja EU:n antamat suositukset on otettu huomioon. Ohjelmassa annetut tiedot mahdollistavat Suomen tilanteen yksityiskohtaisemman tarkastelun EU:n tasolla.

Presentationsblad Finansministeriet, april 2015 Utgivare och datum

–  –  –

Sammandrag Europeiska rådet godkände ekonomi- och sysselsättningsstrategin år 2010. Visionen i Europa 2020-strategin som sträcker sig till år 2020 är smart, hållbar och engagerande tillväxt. I strategin fastställs målsättningar för sysselsättningen, forsknings- och utvecklingsuppgifterna, klimatet, utbildningen och bekämpningen av fattigdom som gäller hela EU. Varje medlemsland fastställer sina egna nationella mål.

Finlands nationella mål är att höja sysselsättningsgraden bland 20-64-åriga till 78 procent, att bevara målnivån för forsknings- och utvecklingsutgifterna på 4 procent, att uppnå de inom EU överenskomna klimat- och energimålsättningarna, att hålla andelen högskoleexaminerade 30-34-åringar vid 42 procent, att minska på skolavbrytandet bland 18-24-åriga till 8 procent samt att minska på antalet människor som hotas av fattigdom och utslagning.

Europeiska rådet har under 2013 och 2014 för samtliga medlemsländers del fastställt rekommendationer som styr det nationella beslutsfattandet. Rekommendationerna åt Finland gäller den offentliga ekonomins långsiktiga hållbarhet, produktiviteten inom den offentliga servicen, minskandet av arbetslösheten och höjningen av den faktiska pensionsåldern, ökandet av konkurrensen samt mångsidigare företagsstrukturer.

Regeringen överlåter nu det sjunde nationella Europa 2020-programmet. I programmet beskrivs hur de nationella målen ska uppnås och hur EU:s rekommendationer tagits i beaktande. Uppgifterna som ges i programmet möjliggör detaljerad granskning av Finland på EU-nivå.

Description page Ministry of Finance, April 2015 Publisher and date

–  –  –

Abstract The European Council approved an economic and employment strategy in 2010. The vision of the Europe 2020 Strategy, which extends to 2020, is smart, sustainable and inclusive economic growth. The strategy sets EU-wide targets for employment, research and development expenditure, climate policy, education and reducing poverty. Every Member State sets its own corresponding national targets.

Finland’s national targets are raising the employment rate of 20–64 year-olds to 78%, maintaining R&D spending at a minimum of 4% of GDP, reaching the climate and energy targets agreed in the EU, keeping the proportion of 30–34 year-olds having completed tertiary-level education at 42%, bringing the proportion of 18–24 year-old early school leavers below 8%, and reducing the number of people living at risk of poverty and social exclusion.

In 2013 and 2014, the European Council adopted recommendations for all Member States aimed at guiding national decision-making. The recommendations given to Finland relate to the long-term sustainability of public finances, productivity of public services, reducing unemployment and raising the actual retirement age, increasing competition, and business structure diversification

–  –  –

1 Johdanto Suomen talouden pitkittynyt taantuma johtuu pitkälti rakenteellisista tekijöistä. Suomen kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla on heikentynyt kilpailijamaita nopeammin kohonneiden kustannusten takia. Lisäksi taustalla on informaatio- ja teknologiateollisuuden sekä metsäteollisuuden murros. Uusia, innovatiivisia yrityksiä ja tuotteita on syntynyt näillä aloilla, mutta niiden aseman vakiinnuttaminen globaaleilla markkinoilla vie aikaa.

Toinen keskeinen haaste on Suomen nopeasti ikääntyvä väestö. Työikäisen väestön supistuminen alkoi jo muutama vuosi sitten. Väestön ikääntyminen rajoittaa talouden kasvupotentiaalia ja nopeuttaa ikäsidonnaisten menojen kasvua.

Hallitus on ponnistellut kohentaakseen kilpailukykyä ja kuroakseen umpeen ikääntymisestä juontuvan julkisen talouden kestävyysvajeen toimeenpanemalla elokuussa 2013 sovittua rakennepoliittista ohjelmaa. Keskeinen saavutus oli työmarkkinaosapuolten syksyllä 2014 saavuttama sopimus vuonna 2017 voimaan tulevasta eläkeuudistuksesta.

Tässä kansallisessa uudistusohjelmassa esitetyt toimet tähtäävät siihen, että Suomen kokonaistuotanto palaa kasvu-uralle. Tähän pyritään mm. finanssipoliittisella tervehdyttämisellä sekä kilpailukyvyn edistämisellä. Keskeinen painopiste on työmarkkinoiden toimivuuden parantaminen.

2 Makrotalouden tilanne ja skenaario Kansainvälisen talouden kehitys on viime aikoina ollut kaksijakoista. Venäjän talouden kasvunäkymät ovat jo pidemmän aikaa olleet heikot ja Ukrainan kriisi on nopeuttanut talouden alamäkeä. Venäjän talous tulee seuraavien parin vuoden aikana supistumaan ja siten sillä on omalta osaltaan negatiivinen vaikutus Suomen vientiin. Toisaalta monien Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet ovat kehittyneet suotuisasti. Erityisesti Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa kasvu on laaja-alaista ja taloustilanteen arvioidaan jatkuvan hyvänä koko ennusteperiodin ajan. Euroalueella maltillinen talouskasvu on käynnistynyt, joskin alueen sisällä on suuria eroja kasvuvauhdeissa. Suomen viennille tärkeän Saksan kasvu pysynee noin puolessatoista prosentissa. Ruotsin talouskehitys jatkuu euroaluetta nopeampana ja Kiinan talous kasvaa seuraavien vuosien aikana noin seitsemän prosentin vauhdilla.

Suomen kansantalous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Talous on jo pidemmän aikaa supistunut ja nopeaa käännettä merkittävästi parempaan talouskehitykseen ei ole odotettavissa. Viennin kasvu on jo pitkään jäänyt maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksia on jatkuvasti menetetty. Tämän kehityksen nähdään myös jatkuvan koko ennusteperiodin ajan.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen valossa bruttokansantuote supistui 0,1 prosenttia vuonna 2014. Samassa yhteydessä viime vuoden neljännesvuositilinpidon kausitasoitettuja lukuja toisen ja kolmannen vuosineljänneksen kohdilta tarkennettiin alaspäin. Viime vuoden viimeisenä neljänneksenä kansantalous supistui 0,2 % edellisestä neljänneksestä.

On syytä huomata, että kausitasoitetut luvut mahdollisesti vielä muuttuvat tulevissa tilastojulkaisuissa ja siten kuva talouden tilasta voi vielä hieman tarkentua.

2.1 Makrotalouden näkymät ohjelmakaudella Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,5 %. Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen heikko kehitys alensi merkittävästi kasvuperimää tällä vuodelle. Ennusteessa siis oletetaan hyvin maltillista suhdanteiden paranemista vuoden 2015 aikana.

Tavaroiden ja palvelujen vienti lisääntyy 1,5 % ja vastaavasti tuonti lisääntyy vain prosentin johtuen heikosta kotimaisesta kysynnästä. Nettoviennin kontribuutio on siis merkittävä kasvua edesauttava tekijä. Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 0,5 %. Yksityisen kulutuksen kasvua rajoittavia tekijöitä on kuluttajien kokema taloudellinen epävarmuus, ostovoiman heikko kehitys ja työmarkkinoiden tilanne. Toisaalta korkotaso on erittäin alhainen ja energian hinnan aleneminen tukee kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia.

Yksityiset investoinnit laskevat prosentin johtuen lähinnä rakennusinvestointien heikosta kehityksestä. Kone- ja laiteinvestoinneissa ja T&K-investoinneissa sen sijaan on nähtävissä hienoista piristymistä. Infrastruktuuri-investoinnit kasvattavat julkisia investointeja 2,3 %. Teollisuustuotannon laskun ennustetaan päättyvän ja kääntyvän neljän negatiivisen vuoden jälkeen hienoiseen 0,3 % kasvuun. Myös palvelutuotannon määrään arvioidaan lisääntyvän. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen haastavana. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,8 prosenttiin. Työllisten määrä tosin hieman nousee, mutta se johtuu suurimmalta osin ikääntyneen väestön työn tarjonnan lisääntymisestä. Työn tuottavuuden kehitys pysyy edelleen vaisuna. Inflaatio jää 0,3 prosenttiin ja siitä iso osa on veronkorotusten hintoja nostavaa vaikutusta.

Vuonna 2016 talouskasvun ennustetaan kiihtyvän 1,4 prosenttiin. Kasvu muuttuu laajapohjaiseksi, sillä huoltotaseen kaikki kysyntäerät vaikuttavat talouskasvuun positiivisesti.

Nettoviennin merkitys talouskasvun lähteenä hiipuu ja kotimaisen kysynnän rooli korostuu. Vienti lisääntyy edellisvuodesta 3 %, mutta kotimaisen kysynnän virkoamisen johdosta myös tuonti kasvaa miltei yhtä paljon. Viennin kasvu jää edelleen maailmankaupan kasvua hitaammaksi. Yksityisten investointien nähdään kehittyvän kauttaaltaan positiivisesti ja myös rakennusinvestoinnit lisääntyvät. Kapasiteetin korvaaminen on kuitenkin yleisempää kuin sen lisääminen, joten kasvu jää niukaksi. Yksityisen kulutuksen ennustetaan lisääntyvän 0,8% ja kotitalouksien velkaantumisaste ei merkittävästi nouse. Tarjonnan puolella teollisuuden tuotanto kasvaa noin kahdella prosentilla. Suomessa palvelusektori on pitkälti riippuvainen teollisuudesta ja sen vanavedessä palveluiden tuotantokin lähtee 1,5 % kasvuun. Työmarkkinoilla työllisten lukumäärä kääntyy hienoiseen nousuun suhdannetilanteen lievän kohenemisen myötä. Työttömyysasteeksi ennustetaan 8,6 % ja pitkäaikaistyöttömien osuus pysyy korkeana. Inflaatio hiukan kiihtyy, mutta edelleen pysytään reilusti alle kahdessa prosentissa.

Vuonna 2017 talouden odotetaan kasvavan 1,5 %. Kotimainen kysyntä on talouskasvun taustalla, sillä nettoviennin vaikutus jää hyvin pieneksi. Ennustekuvan mukaan vuosien 2015 – 2017 kumulatiivinen kasvu jää vain 3,4 prosenttiin ja BKT:n määrä edelleen kolme prosenttia pienemmäksi kuin edellisessä suhdannehuipussa vuoden 2007 lopulla.

Vuonna 2018 talouskasvun ennustetaan hidastuvan 1,3 prosenttiin ja vuonna 2019 edelleen 1,2 prosenttiin.

3 Maakohtaisten suositusten täytäntöönpano

3.1 Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys EU:n suositus 1: rajoittaa eroa keskipitkän aikavälin tavoitteeseen vuonna 2014, varmistaa paluu keskipitkän aikavälin tavoitteeseen vuonna 2015 ja noudattaa sitä sen jälkeen suunnitellusti. Varmistaa, että velkakriteeriä noudatetaan samalla kun harjoitetaan kasvua tukevaa finanssipolitiikkaa; toteuttaa nopeasti rakennepoliittiseen ohjelmaan, valtiontalouden menokehyksiin ja vuosille 2015–2018 laadittuun julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvät uudistukset, jotta julkisen talouden kestävyysvajetta voidaan supistaa ja kasvun edellytyksiä vahvistaa;

3.1.1 Kasvua edistävä talouspolitiikka Pääministeri Jyrki Kataisen ja pääministeri Alexander Stubbin hallitusten finanssi- ja talouspolitiikan tavoitteena on ollut talouden kasvun edellytysten ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan vahvistaminen siten, että julkinen talous saadaan vakautettua.

Merkittävimmät tavoitteet ovat olleet kestävyysvajeen umpeen kurominen ja valtion velkasuhteen kääntäminen laskuun vaalikauden loppuun mennessä. Keskeiset keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ovat olleet talouskasvun vauhdittaminen, työllisyyden parantaminen, työurien pidentäminen, menosäästöt ja verotulojen lisääminen sekä kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsiminen.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |


Similar works:

«UNITED STATES OF AMERICA Before the SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Release No. 58605 / September 19, 2008 ACCOUNTING AND AUDITING ENFORCEMENT Release No. 2882 / September 19, 2008 ADMINISTRATIVE PROCEEDING File No. 3-13226 ORDER INSTITUTING PUBLIC In the Matter of ADMINISTRATIVE AND CEASE-ANDDESIST PROCEEDINGS PURSUANT TO DAVID BLAIN, CPA, SECTION 21C OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 AND RULE Respondent. 102(e) OF THE COMMISSION’S RULES OF PRACTICE,...»

«Chapter 8: Writing Chapter 8 Writing 8.1 Introduction All writing systems in current use have, directly or indirectly, their roots in Asia or North Africa. These continents have played an exceptionally important role in the development of writing. The connection between the use of writing and the development of a higher civilization is controversial. Some scholars see such development as a consequence of writing, while others see writing as a consequence (or an integral part) of such...»

«Philippine Institute for Development Studies Environment and Natural Resources Management: Lessons from City Program Innovations Ruben G. Mercado DISCUSSION PAPER SERIES NO. 98-32 The PIDS Discussion Paper Series constitutes studies that are preliminary and subject to further revisions. They are being circulated in a limited number of copies only for purposes of soliciting comments and suggestions for further refinements. The studies under the Series are unedited and unreviewed. The views and...»

«Quick Guide For Clinicians Based on TIP 29 Substance Use Disorder Treatment for People With Physical and Cognitive Disabilities Contents Why a Quick Guide?................... 2 What is a TIP?....................... 3 Introduction......................... 4 Disability Etiquette....................5 Screening.......................... 7 Treatment Planning..................»

«Mandenkan No. 45, 2009, pp. 3-16 Tonal System of Looma Language: The Woi-Balagha Dialect1 Daria Mishchenko St. Petersburg State University Looma is one of the Southwestern Mande languages. It is spoken in Liberia and Guinea. There are some works on the Looma tonal system based on the data of Liberian dialects: Gizima, Ziema, Bulima (Sadler 1949/2006, Vydrine 1989); Gbunde (Dwyer 1973). The present work is based on the data of the Guinean Woi-Balagha dialect which is the source for the literary...»

«The StarA Catholic School committed to the Lasallian Vision of Education TERM 3 WEEK 9 – 23 SEPTEMBER 2016 – ISSUE 30 / 16 Dear St Michael’s College Community, International Lasallian Days for Peace The International Council of Young Lasallians established the International Lasallian Days for Peace in 2006. Starting on 21 September – the International Day of Peace – and extending until 21 October, this celebration has become a unifying point in the year for Lasallians across 80...»

«The Type and Quality of Off-field Activities at a Professional Australian Football League (AFL) Club Matthew Pink, John Saunders, Justine Stynes Abstract The present study sought to investigate and classify the types of off-field activities undertaken by players at a professional Australian Football League (AFL) club. The study also aimed to identify variables that could influence the quality of engagement in off-field activities. This analysis formed part of a series of preliminary studies to...»

«Efficiency and Stability of a Financial Architecture with Too Interconnected to Fail Institutions Michael Gofman∗ September 19, 2013 Abstract I use characteristics of a network of trades in the Fed funds market to calibrate financial architecture in a network-based trading model with endogenous bilateral exposures. The calibrated financial architecture with small number of very interconnected banks has shorter intermediation chains, and thus is more efficient, than counterfactual financial...»

«Case 3:08-cr-00268-B Document 126 Filed 11/25/08 Page 1 of 9 PageID 273 UNITED STATES DISTRICT COURT NORTHERN DISTRICT OF TEXAS DALLAS DIVISION UNITED STATES OF AMERICA, § § Plaintiff, § § v. § CIVIL ACTION NO. 3:08-CR-0268-B § DARREN REMERO PRICE (09), § § Defendant. § MEMORANDUM ORDER SANCTIONING ATTORNEY CURTIS LILLY The conduct of Defendant Darren Price’s (hereinafter, “Price”) former attorney, Curtis Lilly (hereinafter, “Lilly”), is the subject of this Order....»

«Specific Phobias Patient Treatment Manual This manual is both a guide to treatment and a workbook for persons who suffer from specific phobias. During treatment, it is a workbook in which individuals can record their own experience of their disorder, together with the additional advice for their particular case given by their clinician. After treatment has concluded, this manual will serve as a self-help resource enabling those who have recovered, but who encounter further stressors or...»

«SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları, Pas Önleyiciler 3404 Suni Mumlar Ve Müstahzar Mumlar 3405 Ayakkabı, Mobilya, Döşeme Vb Temizleyen Boya, Cila, Pasta Vb 3406 Işık Temini İçin Kullanılan Her Türlü Mumlar Vb. 3407 Model Yapmaya Mahsus Patlar, Dişçi Mumu vb.Müstahzarlar TÜRKİYE TEMİZLİK...»

«OntoBayes Approach to Corporate Knowledge Yi Yang and Jacques Calmet Institute for Algorithms and Cognitive Systems (IAKS) University of Karlsruhe (TH) 76131 Karlsruhe, Germany {yiyang,calmet}@ira.uka.de Abstract. In this paper, we investigate the integration of virtual knowledge communities (VKC) into an ontology-driven uncertainty model (OntoBayes). The selected overall framework for OntoBayes is the multiagent paradigm. Agents modeled with OntoBayes have two parts: knowledge and decision...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.abstract.dislib.info - Abstracts, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.