WWW.ABSTRACT.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 |

«DETERMIJNMARKT: EENKOSTBAAR GOED Door Prof.dr.ir. Joost M.E. Pennings WAGENINGEN UNIVERSITEIT De termijnmarkt: een kostbaar goed Mijnheer de ...»

-- [ Page 1 ] --

DETERMIJNMARKT: EENKOSTBAAR GOED

Door Prof.dr.ir. Joost M.E. Pennings

WAGENINGEN UNIVERSITEIT

De termijnmarkt: een kostbaar goed

Mijnheer de Rector-Magnificus, leden van de Raad van

Bestuur,

zeer geachte Dames en Heren,

De agrarische goederentermijnmarkt als marketing instituut staat recentelijk weer in de belangstelling van het bedrijfsleven, deonderzoeksinstituten, en de overheden. Deze hernieuwde belangstelling wordt veroorzaakt door de toenemende volatiliteit van de prijzen van agrarische grondstoffen, op haar beurt een gevolg van de verschuiving die heeft plaatsgevonden binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie: van prijssteun naar inkomstensteun en de liberalisering van markten in het kader van de Wereld Handelsorganisatie. Het bedrijfsleven zoekt naar instrumenten om prijsrisico te beperken en denkt daarbij steeds vaker aan termijncontracten. De goederentermijnhandel is niet van de laatste decennia. Sayous (1936) beschrijft hoe reeds in 1543 in Spanje woltermijncontracten werden verhandeld. Ook in Nederland bestond termijnhandel reeds in de 16de eeuw, met name voor granen. De termijncontracten werden vaak nog niet gecleared zoals dat nu gebruikelijk is. In 1888 werd in Amsterdam en Rotterdam een liquidatiekas opgericht. Beide zijn na verloop van tijd bij elkaar gebracht en vervullen tot op de dag van vandaag de functie van clearing instituut voor agrarische termijncontracten, de Nederlands Liquidatiekas (NLKKAS). In 1958 werd in Nederland de agrarische termijnmarkt opgezet, zoals die tot op de dagvan vandaag onder de vlag van Euronext nog functioneert. Na deze historische feiten zal ik U eerst een overzicht geven van de bestaansredenen en functies van goederentermijnmarkten zoals deze in het begin van devorige eeuw zijn geformuleerd.

In het bijzonder zal ik behandelen hoe ons inzicht in de bestaansreden van termijnmarkten isveranderd en nog steeds verandert. Vervolgens ga ik in op het termijnmarktonderzoek binnen de marketing enerzijds en de financiële economie anderzijds. Het termijnmarktonderzoek van deze vakgebieden kan als complementair worden beschouwd.

Vervolgens presenteer ik het Wagenings onderzoeksmodel, dat beide onderzoeksrichtingen integreert. Tot slot presenteer ik een toekomstige onderzoeksagenda.

Oude en nieuwe perspectieven op de functies van termijnmarkten De pioniers in de theorievorming over termijnmarkten

hebben ruimschoots aandacht besteed aan de bestaansredenen van termijnmarkten en hun functioneren. In de beginjaren van het onderzoek wasdevisieop termijnmarkten ongecompliceerd. Hoffman verklaarde in 1932 (1932, p.382):

"hedging is risk shifting", waarbij het woord hedging verwijst naar het innemen van een koop- of verkooppositie in de termijnmarkt, waarbij de prijs wordt vastgelegd voor toekomstige levering dan wel ontvangst van het goed. Deze visie op hedging als een soort verzekering werd al in 1919 door de vooraanstaande Engelse econoom Marshall geformuleerd: "the hedger does not speculate: he insures" (Marshall, 1919, p.260).

Bekende grondleggers van de economische wetenschap, zoals Keynes (1930), Hicks (1939) en Kaldor (1939), benaderden hedging vanuit termen als risicomijding en verzekering. In deze visie is elk eventueel verlies van de hedger op een voltooide hedge niets anders dan een verzekeringspremie, betaald aan de speculant die het risico op zich heeft genomen. Tot in de jaren veertig van de 20e eeuw was dit dedominante verklaringwaarom bedrijven termijnmarkten

gebruiken. Blau (1944) zegt hierover in 1944 het volgende:

"goederentermijnmarkten zijn marktorganisaties die speciaalontwikkeld zijn tervergemakkelijking van het verleggen van risico's die voortkomen uit onbekende, toekomstige veranderingen in goederenprijzen; dat wil zeggen, risico's van dien aard dat ze niet afgedekt kunnen worden door middel van een gewone verzekering".

Na de oorlog werd deze visie aangevochten door diverse onderzoekers. Working was daarvan de eerste. In 1953 kritiseerde hij de ideevan het gebruik van termijnmarkten als een verzekering tegen risico's, door te stellen dat er een winststreven bij betrokken is door exploitatie van (verwachte) veranderingen in de basis, dat wil zeggen, de exploitatie van winstmogelijkheden die ontstaan door de voorziene prijsbewegingen van de termijnmarkt ten opzichte van de bewegingen op de effectieve markt. In deze visie was hedgen eerst en vooral een soort arbitrage, die alleen werd aangegaan wanneer de hedger een veelbelovende winstkans waarnam. 1 1 Volgens Working (1953), bestaat het hedgen van termijncontracten uit het sluiten van een koop- ofverkoopcontract met gestandaardiseerde voorwaarden, die zijn vastgelegd door een termijnbeurs, die eveneens toeziet op de naleving van deze voorwaarden. Deze contracten zijn tijdelijke vervangingen van een voorgenomen later koop- of verkoopcontract. Working (1962) maakte onderscheid tussen verschillende categorieën van hedgen: kostendragend hedgen, operationeel hedgen, selectief hedgen, anticiperend hedgen en puur risicomijdend hedgen. Zie ook Kamara (1982) voor een gedetailleerde bespreking.

In zijn latere werk kwam Working terug op dit standpunt.

In 1967 stelde hij dat (short) hedgers bij termijntransacties vaak geld verliezen aan speculanten, zelfs in perioden waarin de marktprijzen van de termijncontracten in kwestie zijn gedaald. Zijn verklaring lag in 'pieken' en 'dalen' die regelmatig voorkomen wanneer hedgers termijncontracten kopen of verkopen. Aldus betalen de hedgers volgens Working een prijs aan de speculanten, dat wil zeggen, ze incasseren de transactiekosten voor de snelle plaatsing van hun koop- en verkooporders. Deze verklaring valt terug op de eerder genoemde 'verzekeringsgedachte': de snelle uitvoering van de orders van hedgers is bedoeld om de periode teverkorten dat hun goederen ongedekt zijn en daarmee blootstaat aan het risico op prijsverandering.

De introductie van de portefeuille-theorie door Stein (1961) en Johnson (I960) in de jaren zestig betekende een rehabilitatievan risicoreductie in de theorie over de functies van termijnmarkten. De portefeuille-benadering beschouwt de hedger als iemand die het verwachte nut van een portefeuille van spot - en termijncontracten maximaliseert. In deze theorie maakt de hedger expliciet een afweging tussen risico en opbrengst. Het hanteren van de portefeuille-theorie om de activiteiten van deelnemers in de termijnhandel te verklaren plaatst risico centraal in de vraag waarom men gebruik zou maken van termijncontracten.

In zijn overzicht van termijnmarkten stelt Kamara: "the hedgers futures position is motivated partially by the desire to stabilize income and partially by the desire to increase the expected profits" (1982, p.263). Hiermee geeft hij aan dat de voorafgaande prijsverzekeringstheorie en de portefeuille-theorie beide meer inzicht verschaffen in de redenen van bedrijven om gebruik te maken van termijnmarkten.

Tot de jaren tachtig hadden de theorieën betreffende hedging geen rekening gehouden met alternatieve risicobeperkende instrumenten. Telser (1981) verlegde het perspectief door de kenmerken van termijncontracten te contrasteren met dievan vaste afzetcontracten. Telser stelde dat contracten gesloten op georganiseerde termijnmarkten bestaan omdat zesuperieur zijn aan informele vaste afzetcontracten.

Terwijl termijncontracten steunen op een georganiseerde markt met een uitgebreid stelsel van geschreven regels, geschillencommissies en een beperkt marktlidmaatschap, zijn vast afzetcontracten gebaseerd op goed vertrouwen tussen de partijen. Dankzij hun standaardisering en regels zorgen termijncontracten voor liquiditeit en elimineren ze het delcredere risico. Ook volgens Telser is risicobeperking de reden om gebruik te maken van termijnmarkten, maar hij erkent dat een onderneming andere instrumenten ter beschikking heeft om haar risico te beperken. Telser wijst er op dat een handelaar die het prijsrisico wil reduceren daarvoor geen georganiseerde termijnmarkt nodig heeft: het aangaan van vaste afzetcontracten in de effectieve markt volstaat dan. In deze visie hangt het gebruik van termijncontracten niet langer primair samen met de wens van een bedrijf om risico's tebeperken, maar met de kenmerken van de termijnmarkt als instituut.

De vraag is nu of een ondernemer altijd een contract kan afsluiten dat zijn contract voorkeuren volledig weerspiegelt?

De karakteristieken van het marktkanaal waarin de onderneming haar produkten afzet zijn hierbij van betekenis. Zo isde macht van een ondernemer in het marktkanaal een belangrijke variabele voor de keuze tussen vaste afzetcontracten met bedrijven dan wel contracten op de termijnmarkt.

In de voorafgaande theorieën wordt hedging gezien als een transactie op een termijnmarkt. Dit is mijn inziens een te restrictief raamwerk. Ik stel voor om hedging te analyseren vanuit het beslissingsgedrag van bedrijven in de effectieve markten. Mijn aandacht gaat uit naar transacties tussen bedrijven, gericht op de levering en acceptatie van goederen.

Aldus richt ik mij op de kernactiviteiten van een bedrijf: de.

transacties die de stroom goederen genereren die het bedrijf binnenkomt (de input) en uitgaat (de output).

Het soort transacties tussen bedrijven kenmerkt hun relatie.

De overeenkomst die ten grondslag ligt aan de transactie specificeert minimaal de volgende zaken: plaats van levering, datum van levering, hoeveelheid en kwaliteit van product of dienst en de prijsbepaling (bv. Crocker and Masten, 1991). De prijsbepaling kan op twee verschillende manieren tot stand komen: de prijs wordt bepaald op het moment van de transactie, gebaseerd op de prijs in de effectieve markt. Dit levert een zogenaamd cashtransactie op. Als de prijs bepaald wordt op het moment van de onderhandelingen spreken wij van een vastafzetcontract. Zo specificeert een overeenkomst van een cash transactie alle elementen op tijdstip t, behalve de prijs, die op tijdstip t+1 bepaald wordt, het moment van daadwerkelijke levering of acceptatie, gebaseerd op de prijs in de effectieve markt. Een vast afzetcontract specificeert op tijdstip t alle voorwaarden, inclusief de prijs voor de levering of acceptatie van het product op tijdstip t+1.

We kunnen relaties tussen bedrijven onderscheiden naar deze twee typen transacties. Lange-termijn relaties tussen twee of meer bedrijven uiten zich in een keten van (cash of vaste afzet-) transacties tussen deze bedrijven. Transactie overeenkomsten zijn een bekend fenomeen in vele takken van handel en industrie. De meeste bedrijven opereren in een marktkanaal waar ze hun inputs kopen van en verkopen aan andere bedrijven waarmee ze een lange handelsrelatie onderhouden. Zulke relaties zijn rationeel omdat ze lage transactiekosten met zich meebrengen. Er hoeven namelijk geen zoekkosten te worden gemaakt om informatie in te winnen over het product van de leverancier, de productspecificaties of de wensen van afnemers.

In deze relaties kan macht worden gebruikt om de voor het bedrijf meest gunstige relatie te verkrijgen. De term macht verwijst derhalve naar het vermogen van een bedrijf een specifieke transactie relatie af te dwingen. Het gebruik van macht kan echter leiden tot een gespannen relatie en conflicten. Een bekend voorbeeld zijn de marktkanalen in de agribusiness waar de concentratie in de hogere kanalen machtsverschuivingen heeft veroorzaakt en waar de contractvoorkeuren zeer verschillend zijn (zie ook Messinger en Narasimhan, 1995).

De spanningen die ontstaan als gevolg van verschillende transactievoorkeuren kunnen worden opgelost met de diensten van de termijnmarkt. Deze diensten kunnen het prijselement van een transactie zodanig aanvullen dat het toch voor beide partijen interessant wordt een transactie af te sluiten, al is de transactie zelf niet de geprefereerde transactie van een van de partijen. In algemene bewoordingen kan een hedge-dienst gedefinieerd worden als een dienst waardooreenbedrijfin degelegenheidwordtgesteldproducten te kopen of verkopen op termijn, tegen een vastgelegde prijs, waarbij het bedrijf nietaf hoefttezien van eencash transactie.

De 'oude' ideevan risicobeperking speelt ook in deze transactie-relatie benadering een rol: risicobeperking spreekt uit degeprefereerde transactierelatie van beide bedrijven. In die zin is mijn benadering eerder een aanvulling op bestaande theorieën dan een alternatief ervoor. Zij laat zien hoe termijnmarkten de bedrijfsvoering beïnvloeden: zonder hedge-diensten zouden bepaalde transactierelaties tussen bedrijven waarschijnlijk niet bestaan. Deze bevinding strookt met Hirshleifer (1988), die stelde dat de aan- of afwezigheid van een termijnmarkt de optimale organisatie van de productie beïnvloedt.

Het raamwerk van hedging als het beheer van transactie-relaties voorspelt dat een actieve termijnhandel zal optreden in marktkanalen met grote verschillen in macht en transactievoorkeuren. Het is dan ook hoog tijd voor nieuw onderzoek naar de motivatie voor hedgen. Ik zal U nu een overzicht geven van het termijnmarktonderzoek in de verschillende wetenschappelijke disciplines.

Termijnmarktonderzoek in verschillende vakgebiedenPages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«-1Leithner Letter No. 192-193: 26 November-26 December 2015 Man is troubled not by events, but by the meaning he gives them.. What, then, is to be done? To make the best of what is in our power, and take the rest as it naturally happens. Epictetus Discourses 1.1.17 Stocks are crashing, so you turn on the television to catch the latest market news. But instead of CNBC or CNN, imagine that you can tune in to the Benjamin Graham Financial Network.. The anchorman announces brightly: “stocks...»

«Estonian Journal of Archaeology, 2014, 18, 1, 57–79 doi: 10.3176/arch.2014.1.03 Beata Miazga TIN AND TINNED DRESS ACCESSORIES FROM MEDIEVAL WROCŁAW (SW POLAND). X-RAY FLUORESCENCE INVESTIGATIONS This paper presents a non-destructive analytical study of selected archaeological artefacts from the Old Town in Wrocław, SW Poland, by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry. The analysed specimens included dress accessories that decorated both women’s and men’s clothes in the Middle...»

«DEVELOPMENT AUTHORITY OF FULTON COUNTY REGULAR MEETING HELD ON TUESDAY, AUGUST 25, 2015 AT 2:00 P.M. IN THE 4th FLOOR CONFERENCE ROOM FULTON COUNTY GOVERNMENT CENTER BUILDING MINUTES Present were the following Members of the Authority: Mr. Robert J. Shaw – Chairman Dr. Samuel D. Jolley, Jr. – Secretary Mr. Walter Metze – Treasurer Mr. Sam Bacote – Board Member Ms. Regina Page – Board Member Mr. Penn Hodge – Board Member Mr. Steve Broadbent – Board Member Also present were Mr. Al...»

«UNOFFICIAL TRANSLATION BY EUPOL COPPS State of Palestine The Anti-Corruption CommissionPACC Annual Report 2013 UNOFFICIAL TRANSLATION BY EUPOL COPPS Table of Contents Subject Page Introductory Note by the Chairman of the Commission 4-8 About the Commission 9-11 About the Strategy 11-17 The Commission’s Activities with Public Sector 17-19 The Commission’s Activities with Private Sector 20-21 Participation, Accountability and Public Oversight 21-22 Activities with universities, colleges and...»

«EuroOffice Modeller User Manual EuroOffice Modeller: ANOVA We are going to describe the functionality of the ANOVA module of EuroOffice Modeller in this section. Preparations Enter the data into a spreadsheet document. The data can be either in rows or in columns. Input the names of the groups in the appropriate rows (or columns if the data are arranged in rows) if you want to use the two-way ANOVA method. One-way ANOVA 1. Click on the „ANOVA” menu in the „Modeller” main menu. The...»

«Front cover photographs: Picture 1: Students measure plant growth in school garden during Experimental Design unit at Far Brook School. Picture 3: Two middle-school students prep their solar-powered model car at the start line of TransOptions’ Junior Solar Sprints. Credit: TransOptions Booklet layout by Britt Nemeth, www.brittnemethphoto.com Printed by A.J. Images http://ajimages.com January 2015 30th Annual Conference TABLE OF CONTENTS President’s Message 4 Conference Sponsors 5 Thanks and...»

«New York Comic Con Panel Schedule October 8 – 11, 2015 Title: Dynamite Entertainment: The Next Ten Years Day: Thursday Time: 11:00 AM – 12:00 PM Location: Room 1A01 Description: Join the Dynamite gang and their star-studded line-up of editorial and creative talent for an hour of explosive power! Learn all the juicy details behind their thrilling new James Bond comic book series, written by superstar Warren Ellis. Discover what Dynamite has in store for Frankenstein, Grumpy Cat, Pathfinder,...»

«Designing game-based learning environments for elementary science education: A narrative-centered learning perspective James C. Lester Hiller A. Spires John L. Nietfeld James Minogue Bradford W. Mott Eleni V. Lobene North Carolina State University Raleigh, North Carolina, USA Corresponding Author: James C. Lester Email: lester@ncsu.edu Dept. of Computer Science North Carolina State University Engineering Building II 890 Oval Drive Raleigh NC 27695-8206 United States of America Ph:...»

«1 BERNANKE-2014/01/16 THE BROOKINGS INSTITUTION CENTRAL BANKING AFTER THE GREAT RECESSION: LESSONS LEARNED AND CHALLENGES AHEAD A DISCUSSION WITH FEDERAL RESERVE CHAIRMAN BEN BERNANKE ON THE FED’S 100th ANNIVERSARY (EXCERPT) Washington, D.C. Thursday, January 16, 2014 : Introduction: GLENN HUTCHINS Vice Chair of the Board, The Brookings Institution Co-Founder, Silver Lake A CONVERSATION: THE FED YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW: Featured Speaker: BEN BERNANKE Chairman, Board of Governors Federal...»

«7. The Parable of the Weeds Matthew 13:24-30 Warm-up Question: Have you ever been fooled? This could refer to a practical joke, an “April Fool’s” prank, or any time when you were intentionally misled. This can be either a light – hearted or serious incident. If you cannot think of such an incident happening to you personally, you can use an incident you have witnessed. Jesus told them another parable: “The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. 25But while...»

«A Abetalipoproteinemia [OMIM#200100] Bassen–Kornzweig syndrome Bassen and Kornzweig first described the association of a progressive ataxic syndrome with fat malabsorption, atypical retinitis pigmentosa, and acanthocytosis with a lack of serum betalipoproteins in two siblings of consanguineous parents in the 1950s. Abetalipoproteinemia is a rare autosomal recessive condition characterized by the defective assembly and secretion of apolipoprotein-B-containing lipoproteins, which are required...»

«PRECEDENTIAL UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE THIRD CIRCUIT No. 14-4764 TRINITY WALL STREET v. WAL-MART STORES, INC., Appellant Appeal from the United States District Court for the District of Delaware (D.C. Civil Action No. 1-14-cv-00405) District Chief Judge: Honorable Leonard P. Stark Argued April 8, 2015 Before: AMBRO, VANASKIE, and SHWARTZ, Circuit Judges (Opinion filed: July 6, 2015) Theodore J. Boutrous, Jr., Esquire (Argued) Gibson Dunn 333 South Grand Avenue Los Angeles, CA...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.abstract.dislib.info - Abstracts, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.