WWW.ABSTRACT.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 |

«Ingemund Puke i Rösten – en medeltidsbonde Följande brev är odaterat, men har troligen skrivits och avsänts på tidighösten något av åren ...»

-- [ Page 1 ] --

Ingemund Puke i Rösten

– en medeltidsbonde

Evert Melefors

Evert Melefors

Ingemund Puke i Rösten – en medeltidsbonde

Följande brev är odaterat, men har troligen skrivits och avsänts på tidighösten något av åren på 1480talet. Det ingår nu i Riksarkivets serie av odaterade pappersbrev som nr 63. Brevskrivaren är en

studerad man, troligen knuten till kyrkan i någon form. Mottagaren är en åldrig fader, Ingemund

Puke, bosatt på gården Rösten i Grebo socken i Östergötland.

Sonligæ ok kærligæ helso foresendes medh gudh Ma J vetha kære fadher thet mik ær till vetande vordhet at modher ok myn syskenæ ærræ forlydhne aff thenne vslæ verldh gudh theres siæll nadhe hwarefore kære fadher haffwer engen sorgh eller qwidha fore thy all tingh skulj vare epter gudz velya / Jtem ma J vetha at jak vill medh gudz hielp koma hem thet snarrastæ Jak kan // ok haffwer jak misth bøker och alt huadh jak atthe j syon aff røffuare och skalkæ j mellom viborg och refflæ och takker jak gudh at jak vnslapp medh liffueth och haffuer jak idher opta att scriwadh om breffuen ære framkommen och konnen j vpspøria naghre skola bøker the fala ære fore penninge fore en jak komber tha gører thøm løsa vppa myna vegnæ thet ær myn bøn till Jdher Hermedh befeller jak Jdher gudh och sancte johannes baptistæ och segher alla myne vener m goda netther Scriwat j strengeness dagen nest epter varefrvdagh natiuitatis Meo sub signeto Erik puke vnicus vester filius

På utsidan:

Beskedherligom manne Jngemunth pukæ sendes thette breff ødmykth

Översättning :

Jag sänder Er min sonliga och kärliga hälsning med gud. I må veta, käre fader, att jag har fått kännedom om att min moder och mina syskon har lämnat denna usla värld – gud nåde deras själar. Käre fader, hav dock ingen sorg eller kvidan, ty allting må ske efter guds vilja. Likaså må I veta att jag vill komma hem med det snaraste jag kan. Jag har mist böcker och allt vad jag ägde i sjön genom rövare och skalkar mellan Viborg och Reval och jag tackar gud att jag undslapp med livet. Jag har ofta skrivit till Er, om breven är framkomna. Kan I uppspörja några skolböcker som äro till salu för pengar innan jag kommer, lös då in dem för min räkning, det ber jag Er om. Härmed anbefaller jag Er åt gud och Sankt Johannes Döparen och säger alla mina vänner 1000 goda nätter. Skrivet i Strängnäs dagen näst efter Vårfrudag Nativitatis (den 9 sept.) Under mitt signet Erik Puke Er ende son

På utsidan:

Till den beskedlige mannen Ingemund Puke sändes detta brev ödmjukt Detta högst personliga brev ingår i en serie dokument, som ingått i ett medeltida gårdsarkiv, tillhörigt adressaten "den beskedlige mannen" Ingemund Puke. Han är en östgötsk storbonde, som vi kan lära känna bättre än vad som annars är möjligt för 1400-tals människor av hans stånd. Detta tack vare att breven i hans arkiv har kommit att bevaras åt eftervärlden genom att de kommit till slottsarkivet på Tidö och därifrån till Svenska riksarkivet. 1 Det rör sig inalles om ett 25-tal brev av skiftande karaktär. Genom dem kan glimtar ur hans yttre liv läggas samman till ett mönster, med detaljer som går utöver det vanliga. Ingemund Puke är arvtagare till besuttna bönder inom Bankekinds härad, där hans liv tycks ha förflutit. Hans farfar heter Peter Puke 2 och nämns första gången 1382 15/10 såsom boende i Källtorp i Åtvids socken, Bankekinds härad, då han köper ett kvarnställe. Ytterligare två gånger, 1387 och 1397, uppträder han som fasteman och nämndeman i häradet. Ingemunds fader heter Erik och är känd från två tillfällen, första gången 1409 12/6, då han köper jord i Örsäter i Åtvids socken och andra gången 1430 10/2, då arvsskifte förrättas efter hans hustru Gunhild i samma Örsäter.

I den senare handlingen nämns Ingemunds namn första gången och vi får samtidigt den första lite mera personliga glimten av hans familj. Sju män med kyrkoprästen Olaf Vastason i Vårdsberg i spetsen skiftar moderns kvarlåtenskap. Hon anges som Erik Pukes hustru, men utan farsnamn, något som antyder att hon hört hemma i bondeklassen. Vid fördelningen av hennes personliga lösöre nämns Ingemund först. Detta bör betyda att han är äldst bland kvarlevande syskon. På hans lott faller ett gammalt gråskinnsfoder och en kista, som värderas till fyra mark. Hans syster Cristina, som anges som hustru till en Håkan Klockare, får en kappa värd tre mark och Magnus' barn i Mossänder, i Örtomta socken, av allt att döma arvingar till en avliden son, får en klädeskjortel, en kappa och ett gammalt får, som skall överlämnas till dem av Håkan Klockare, allt värderat till tre mark. Sin efterlevande make Erik ger hon en stor gammal kittel, allt annat som var deras av koppar och kärl, en gammal bolster, en söndrig gryta, en söndrig mässingskittel, en tvåstops tennkanna, en ko samt en häst värderad till nio marker i gutniskt tal. I dokumentet tillerkänns dessutom Gunhilds dotter Ingrid, som bor i Västergötland, en häst som hon blivit lovad, när hon senast var hemma hos Erik och Gunhild. Det rör sig kanske om en halvsyster till Ingemund och Cristina.

Se Hans Gillingstam, Ätten Siöblads medeltida släktförbindelser och äldsta historia, s. 62. De brev som hör till Ingemund Pukes arkiv är märkta "Ox.S.". Orsaken till att breven har bevarats samlade har av allt att döma att göra med gården Röstens senare öden och senare ägares strävan att vidga säteribildningen omkring Herrsäter i grannsocknen Värna. Konturerna i denna process antyds i J.A. Almquist, Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523-1630, 3:2, s. 984. Förloppet torde vara möjligt att rekonstruera, men ligger utanför ramen för detta arbete.

Namnet Puke bärs av medlemmar av den s.k. Rossviks-ätten under samma tid, bl.a. en Erik Nilsson Puke, som inte skall förväxlas med Ingemunds fader, se Gillingstam ovan i not a.st. Något påvisbart förhållande mellan Rossviks-ätten och de här aktuella bärarna av namnet Puke tycks inte existera. (Se Gillingstam, ovan a. st.) Ordet puke betyder under medeltiden 'djävul', vilket dock knappast kan ha varit negativt för "Pukar" av i varje fall senare generationer. Toleransen för binamn av detta slag tycks ha varit stor under medeltiden.

Den 3 maj samma år 1430 möter vi Ingemund Puke i en mera officiell roll. Han uppträder då på häradets gamla tingsplats Ryzlo såsom fasteman, när Svinstads kyrka byter till sig två häradshagar i Grebo socken mot kyrkans ägodel i själva tingsplatsen Ryzlo. Ingemund nämns här som en i raden av 12 bönder med sitt binamn Puke, men utan gårdsangivelse. Sannolikt bor han vid denna tid kvar i Örsäter och bör vara en myndig man. Ytterligare en gång under 1430, den 30/9, nämns han som fasteman på tingsstället, denna gång vid ett jordköp i "Grebbothorpe", dvs. gården Torpa i Grebo socken. Några år senare, 1434 20/ 12, får vi en ny glimt av Ingemund. Nu figurerar han som mottagare av diverse lösöre, tre mässingsbetsel, ett tvättfat (mullög), en ljusstake, två yxor och två navare, som en Gunnar Bosson lämnat efter sig hos prosten vid Linköpings domkyrka Olaf Pauli, vilken senare står som utfärdare av brevet. Prosten utfäster sig att hålla åminnelsefest med 12 präster och 12 ljus, en vigilia samt att föda 12 fattiga en måltid. Vilken relation Ingemund kan ha haft till den avlidne Gunnar Bosson är oklart, men sannolikt har de båda varit besläktade.

1436 den 13 juni får vi kunskap om det första kända i en lång rad jordförvärv som Ingemund Puke gör. I ett på häradstingsplatsen Ryzla utfärdat brev kungörs att han för länge sedan av Pedher Magnusson i Örsäter köpt dennes ägodel i denna by och att han nu köper ytterligare jord av honom i en äng som kallas Horsåker, belägen i Örsäter.

Den 12 juli samma år deltar han som vittne om ägoförhållanden i Björserums by i Åtvids sn.

Dokumentet är daterat på platsen och utfärdare är kyrkoprästen Olaf Vastason, som nu är präst i Åtvid. Det går inte att avgöra om Ingemund är befryndad med någon av kontrahenterna; troligtvis grundar sig hans medverkan som vittne på egen kännedom om förhållandena inom hans hemsocken Åtvid.

Från 1448 finns inte mindre än tre olika dokument, som ger viktiga glimtar ur Ingemunds liv. Den 9 juni köper han flera olika jordlotter inom Grebo socken. Utfärdare av salubrevet är en Magnus Toresson, men denne uppträder som ombud för sin brorsdotter Gyrid Jonsdotter, som överlåter den del hon ärvt efter sin far Jan Toresson i "Sonatorp", en gård som nu inte säkert kan lokaliseras, men som av allt att döma skall sökas inom Grebo socken, med all sannolikhet gränsande till gården Rösten. 3 Till en jordförsäljning av detta slag skulle enligt landskapslagen nära släktingar samtycka och i detta fall nämns en Hakon Ingasson i Bestorp, i Åtvids socken, och en Olaf i Målbäck, i Grebo socken. De jordlotter i Grebo som Gyrid säljer till Ingemund är följande: 10 1/12 stängerjord i "Sonatorp" (se ovan), 4 stänger jord i Rösten, 4 alnar jord i Melskog, 1 stång i "Hulu", 9 alnar i Baskebo, 3 alnar i "Öbo mo", 5 stänger jord i "Skrivare vaden"; vidare 2 flator i Björntorpa äng, 2 stänger jord i Björntorp och 1 teg i Björntorpsvaden som är 4 stänger bred och 2 flator i samma vad, likaså 3 stänger i Golvsäter både det som Jan Toresson ägde där och de 3 alnar i Björntorp för vilka Jan Toresson gav sin ägodel i Tor(e)storp samt för 1 aln i Rösten.

Det omfångsrika och detaljerade köpebrevet beseglas i vederbörlig ordning av Sten Bese i Herrsäter (Bese-ätten), Hakon Jönsson i Väma (sparre), båda adelsmän, och av en Ingevald Djäken, som i andra sammanhang uppträder både som biskopens tjänare och rådman i Linköping. Dokumentet är daterat i Linköping. Den 20 november utfärdar underhäradshövdingen Hakon Jönsson, väl densamme som beseglade köpebrevet, fastebrev för Ingemunds jordköp. Nu anges Ingemund för första gången såsom boende i Rösten. Av brevet framgår att Ingemund, utöver de i köpebrevet Denna gård "Sunatorpe, Sonathorpe" nämns 1406 och 1410 (SD I s. 520 resp. 2 s. 255) samt "Sonætorpe" 1430 30/9 RAp or.

nämnda posterna, även får fasta på 3 alnar jord i den till Rösten gränsande gården Golvsäter, som den i salubrevet nämnde fränden Olaf i Målbäck sålt på sin hustru Kätilögs vägnar, och på 2 stänger jord i en annan granngård, Melskog, som Inge Klemitsson resp. Hakon i Stäcke sålt honom var för sig. Fastebrevet med 12 olika fastemän uppräknade är vederbörligen utställt på "Ryzlo ting" i Bankekinds härad.

Det förefaller som om Ingemund Puke velat samla jord i och runt om det dåtida Rösten – säkert en medveten strävan efter ett samlat jordinnehav, som av allt att döma lett till att han bosatt sig där. Det rör sig om ett omfattande jordförvärv; en stång motsvarar 6 alnar a 6 dm av en bytomts bredd. 1456 24/11 (eller 1/12) kompletterar han dessutom sitt jordinnehav i och runt Rösten med 3 alnar jord i grannbyn Melskog, där säljaren är samme Håkan i Stäcke som förut sålt honom två stänger där.

Att hans ärvda jord emellertid inte är belägen i Grebo socken får vi en fingervisning om i det tredje dokumentet från 1448, som är utfärdat på häradstinget den 24 juli. Det är häradshövdingen Hakon Jönsson (sparre), som med hjälp av vittnen och nämnd fastställer att en tredjedel av Tranebo i Åtvids socken är Ingemunds rätta fäderne, något som tydligen varit omtvistat. Det nämns att både "fogden" och "länsmannen" är närvarande vid förrättningen.

När Ingemund framträder nästa gång, den 3 maj 1451, står det klart att han blivit bofast i Grebo socken. Han kallas nämligen kyrkovärd vid Grebo i ett brev, i vilket en Albrekt Guldsmed, borgare i Söderköping, bemyndigar honom att såsom hans ombud svara för sex kor, som Grebo kyrka anges vara skyldig honom. Ett år senare, 1452 18/4, görs affären med Grebo sockenmän och de sex korna upp och Ingemund nämns även här som Albrekt Guldsmeds ombud.

1457 den 4 maj köper han av en Olof Soneson i Ö. Hargs sn jord i Överstad i Askeby socken och dessutom jord i Orlunda i Skeda socken, denna gång på betydligt avstånd från Rösten. Brevet är utställt i "Ryzla" med Sten Bese, Hakon Jönsson och Olof Vasteson som sigillanter.

I några brev från 1458, ett från den 16/1(?) och den 26/7 (bevarade i två varianter) får vi kunskap om Ingemunds hustrus härstamning från Odensvi socken i Småland. Hennes namn får vi inte veta i dessa brev, som rör arvsfördelningen mellan henne och hennes syskon efter fadern, Ingolf i Öja och dennes tre söner, som alla uppges vara döda. Arvsuppgörelsen rör diverse gods i Odensvi och angränsande socknar. Hon företräds på sedvanligt medeltida sätt av sin make Ingemund. I ett betydligt senare brev, från 1486 18/6, får vi emellertid veta att hon hette Cristine, alltså Cristine Ingolfsdotter från Öja i Odensvi socken. Ingemund och Cristine får vid en slutlig uppgörelse, föregången av en tvist, dela hennes faders olika gods med en Johan Basse och hans syskon. De exakta relationerna mellan kontrahenterna i breven är en smula oklara, men klart är att Ingemund och hans hustru Cristine blir arvtagare till diverse jord inom N. Tjusts härad, mest i Odensvi socken, i Småland.

1459 utan dag och ort kungörs att Ingemund, av Branwidh i Norrby i Grebo socken, köpt all hans ägodel i Kattorp, en gård som gränsar till Rösten. Hans strävan att vidga sitt jordinnehav runt Rösten fortsätter. 1462 30/11 erhåller han på häradstinget fasta på detta sitt jordköp.Pages:   || 2 |


Similar works:

«E Agenda Item 3 CX/PFV 16/28/3-Add.1 September 2016 JOINT FAO/WHO FOOD STANDARDS PROGRAMME CODEX COMMITTEE ON PROCESSED FRUITS AND VEGETABLES 28th Session Washington D.C., United States of America, 12 – 16 September 2016 Comments on the PROPOSED DRAFT ANNEX ON CANNED PINEAPPLES Comments Submitted by: Colombia, Ecuador, European Union, Ghana, Iran, Kenya, Philippines, Thailand, and the United States of America COLOMBIA 2.2.2 Uniformity of size and shape. 2.2.2.1. Cored pineapples. (f) Cubes or...»

«Trodden Underfoot: Peaceful Protest in Belarus 1 Trodden Underfoot: Peaceful Protest in Belarus The large-scale detention and subsequent imprisonment of peaceful demonstrators in Minsk on 19 April 2002 further tarnished Belarus’ poor track record of tolerating peaceful protest. The incident sent a clear signal to human rights monitors in Belarus and abroad that President Alyaksandr Lukashenka’s government is becoming increasingly intolerant of citizens who hold opposing opinions to those of...»

«Hanna Rochlitz Sea-changes: Melville Forster Britten The story of Billy Budd and its operatic adaptation Universitätsverlag Göttingen Hanna Rochlitz Sea-changes: Melville – Forster – Britten This work is licensed under the Creative Commons License 3.0 “BY-NC-ND”, allowing you to download, distribute and print the document in a few copies for private or educational use, given that the document stays unchanged and the creator is mentioned. You are not allowed to sell copies of the free...»

«Andrews University SEMINARY S1UDIES Volume 34 Autumn 1996 Number 2 A Andrews University Press ANDREWS UNIVERSITY SEMINARY STUDIES The Journal of the Seventh-day Adventist Theological Seminary of Andrews University, Berrien Springs, Michigan 49104, U.S.A. Editor: NANCY J. VYHMEISTER Associate Editor: JERRY MOON Book Review Editor: JERRY MOON Editor Emeritus: KENNETH A. STRAND Consulting Editors: ROBERT M. JOHNSTON, JON PAULIEN, RANDALL W. YOUNKER Copy Editor: LEONA G. RUNNING Editorial...»

«PRIMARY FAMILIAL AMYLOIDOSIS: OCULAR MANIFESTATIONS WITH HISTOPATHOLOGIC OBSERVATIONS* BY James R. Duke, M.D., AND (BY INVITATION) David Paton, M.D. STUDY OF A RARE SYNDROME-even of a single case-may yield information on the pathogenesis of specific tissue alterations and, not infrequently, may illuminate more common but interrelated pathologic entities. It is hoped that this paper may serve such purposes in further reporting and discussing a case of primary familial amyloidosis which was...»

«Journal of Unschooling and Alternative Learning 2014 Vol. 8 Issue 15. The Construction and Perpetuation of Whiteness By: Shawna CARROLL Abstract White privilege is a prevalent phenomenon in Canadian society. One of the most discouraging aspects of this phenomenon is that white privilege and Whiteness ideology are not discussed sufficiently, which means the mentality and way society is functioning will continue to favour Whiteness ideology. This paper will explain exactly what Whiteness ideology...»

«Causes of Changing Financial Market Volatility Robert J. Shiller Financial market prices, prices of stocks, bonds, foreign exchange, and other investment assets, have shown striking changes in volatility through time. For each of these kinds of assets there are years when prices show enormous unpredictable movements from day to day or month to month, and there are years of stable, uneventful markets. Why does volatility change from year to year, and what (if anything) should be done about it by...»

«Socio-economic analysis of the slaughtering systems in the poultry meat sector in Greater Jakarta Area By: Arief Daryanto, Diederik de Boer, Dikky Indrawan, Ferry Leenstra, Huub Mudde, Idqan Fahmi, Peter van Horne Study in the framework of the Inception Phase of the Dutch-Indonesian Program on Food Security: Poultry & Dairy Sector Components March 2014 Contents Executive Summary 1. General introduction 2. Research methodology 3. Desk research 4. Research findings on the slaughtering systems 4.1...»

«SOCIETY  FOR  IMAGING  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY   PUBLICATIONS  POLICY1                                                                                                                                  Imaging.org  acknowledges  permission  granted  by  SPIE  to  adapt  portions  of  the  “SPIE  GUIDELINES  FOR   PROFESSIONAL...»

«Niklas Sivelöv Pianist: Has around 50 pianoconcertos in his repertory. 3 of those are his own compositions.Collaborated with: Paavo Berglund, Jukka-Pekka Saraste, Esa-Pekka Salonen, Okko Kamu, Janos Fürst, Kazufumi Yamashita, Thomas Dausgaard, Jorma Panula, Alan Gilbert, Andrew Grams, Mario Venzago, Markus Lethinen, Niklas Willén, Leif Segerstam, Kees Bakels, Sachio Fujioka, Eivind Aadland, Petter Sundqvist, Giancarlo Andretta, Horia Andrescu, Ovidiu Balan, Mats Rondin, Yan Wang, Mika...»

«WORKSHOP REPORT CAPACITY BUILDING TRAINING FOR WOMEN MEMBERS OF PARLIAMENT OF THE HOUSE OF FEDERAL REPUBLIC OF SOMALIA 12TH – 16TH AUGUST 2014 TABLE OF CONTENTS 1 Introduction 1.1 Objective of the Workshop 1.2 Facilitators 1.3 The Agenda 2 Opening Remarks 2.1 Remarks by Deputy Chair of SOWOPA 2.2 Remarks by the Chief Whip 2.3 Remarks by Chair of UWOPA 2.4 Key note address 3 Workshop Modules 3.1 The Functioning of Parliamentary Committees, its Structures and Staff of Committees 3.2 Examining...»

«LANGUAGE IN INDIA Strength for Today and Bright Hope for Tomorrow Volume 12 : 3 March 2012 ISSN 1930-2940 Managing Editor: M. S. Thirumalai, Ph.D. Editors: B. Mallikarjun, Ph.D. Sam Mohanlal, Ph.D. B. A. Sharada, Ph.D. A. R. Fatihi, Ph.D. Lakhan Gusain, Ph.D. Jennifer Marie Bayer, Ph.D. S. M. Ravichandran, Ph.D. G. Baskaran, Ph.D. L. Ramamoorthy, Ph.D. Gandhi in Indian Fiction P. Sreenivasulu Reddy, M.A., M.Phil., Ph.D. =================================================== Gandhi Abstract In the...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.abstract.dislib.info - Abstracts, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.