WWW.ABSTRACT.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«Kocsis Tamás A materializmustól a teljes emberig A fogyasztás önkéntes csökkentésérıl a nyugati társadalmakban* Modernizáció, ...»

-- [ Page 1 ] --

Kovász – 2001. ısz–tél (101–136. oldal)

Kocsis Tamás

A materializmustól a teljes emberig

A fogyasztás önkéntes csökkentésérıl a nyugati társadalmakban*

Modernizáció, csatlakozás, felzárkózás, lépéstartás, nyugati életszínvonal

és társaik kulcsszavak napjaink uralkodó diskurzusában. Az átlagember és

a politikus egyértelmően azt tekinti fejlıdésnek, ami a nyugati társadalmigazdasági modell sikeres átvétele felé mutat. Az abszolút szegénység, vagyis az emberi alapszükségleteket sem kielégítı állapot elleni küzdelem erkölcsi szempontból megkérdıjelezhetetlen, ám a Townsend munkássága óta felismert viszonylagos, azaz pusztán a mások jólétéhez képest értelmezhetı relatív szegénység vizsgálata a mainál sokkal alaposabb körültekintést kíván. A világ leggazdagabbjainak életmódja ma már egyre szélesebb körben válik ismertté, s ezzel párhuzamosan egyre többen érzik magukat jobb sorsra érdemes szegénynek; egyre több emberre tekintünk úgy, mint segítségre szoruló szegényre; s egyre inkább e tömegek anyagi életszínvonalának emelésére hivatkoznak a politikai erıfeszítések, miközben más fontos szempontok a háttérbe szorulnak. Az anyagi életszínvonal emelése elfogadható célkitőzés lehet, ám alapos vizsgálat tárgyává kell tenni a folyamat esetleges árnyoldalait is, s az anyagiakban leginkább dúskáló társadalmak mőködésébıl levonni a számunkra is használható tanulságokat.

Csakugyan emberhez méltatlan élet-e az, ha légkondicionáló berendezés híján el kell viselnünk a 30 Celsius-fokos kánikulát, vagy ha tízpercnyi autózással sem érthetünk el egy kiváló minıségő autópályát? Ráadásul a kérdés ma már egyre kevésbé úgy merül fel, hogy milyen hazai gazdaságpolitikával közelíthetjük meg a fejlettnek tartott nyugati világ anyagi életszínvonalát, hanem inkább úgy, hogy milyen mértékben célszerő belesimulnunk egy világméretővé váló fogyasztói társadalomba.

A fejlıdést gazdasági növekedésként felfogókat bíráló hangok szórványosnak és erıtlennek hatnak, pedig a nyugati fogyasztói társadalom árnyoldalait és hosszú távú fenntarthatatlanságát taglaló tudományos igényő munkák ma már egyre szélesebb körben hozzáférhetık. A társadalmi szempontból megmutatkozó problémák mellett egyre nyilvánvalóbbá válnak a természeti környezet végességébıl adódó nehézségek is. A környezeti problémák kapcsán sokat hallani a Föld népességének szabályozásáról és a tisztább termelés szükségességérıl, ám az egy fıre jutó fogyasztás tabunak látszik. Pedig az emberiség bioszférára gyakorolt összterhelését meghatározó képletnek ez legalább olyan fontos eleme, mint a népesség és a technológia. A fogyasztás mérséklésével kapcsolatos idegenkedés számos okra vezethetı vissza. Ezek közül az egyik legfontosabb a személyes érintettség. Egy gazdaságilag fejlett ország polgára számára a népességnövekeA tanulmány a szerzı Gyökereink: Örömrıl és gazdagságról egy világmérető fogyasztói társadalomban címő PhD-tézisének körülbelül harmadára rövidített változata.

KOCSIS TAMÁS dés megállítása és a technológiafejlesztés igénye könnyen úgy értelmezhetı, hogy ezek valaki más számára jelentenek tényleges feladatot. Ám ha a fogyasztásról esik szó, akkor óhatatlanul felbukkan a személy saját felelıssége is, hiszen valamennyien fogyasztók vagyunk (vö. Princen [1999], 360–361. o.).

A személyes érintettségen túl, persze, politikai okai is vannak a fogyasztás mérséklésétıl való idegenkedésnek. A magán- és a közösségi döntéshozatal ugyanis az elosztási problémákat inkább a “gazdasági torta” növelésével (azaz gazdasági növekedéssel) próbálja megoldani, mert “a torta újraszeletelése” többnyire érdekeket sért. A fogyasztás mérséklése a mi szempontunkból túlfejlett országokban azonban épp ilyen “újraszeletelést” kívánna meg, ráadásul úgy, hogy mindeközben a felosztandó torta nagysága akár még zsugorodhat is. Ez a hagyományos gazdasági szemléletben megoldhatatlan feladatnak látszik. E probléma azonban megkerülhetetlen, hiszen a fejlett országok statisztikai adatai arról tanúskodnak, hogy a népesség növekedésének a mérséklıdése, valamint az egyre kevesebb szenynyezéssel járó technológiák terjedése ellenére is összességében növekszik a társadalomnak a környezetre tett káros hatása. Ez nem jelenti azt, hogy a népesség nagyságának a stabilizálódása és a technológiák fejlıdése környezeti szempontból haszontalan, azt azonban mindenképp, hogy ezek egymagukban nem oldják meg a problémát.

A fentiek miatt figyelmünket a fogyasztás kérdésére irányítjuk. Elsı lépésként a materializmus szerepét vizsgáljuk, amelyet a túlzott fogyasztás kialakulásában kiemelkedı fontosságúnak tartunk, majd alaposabban is megvizsgáljuk a boldogságnak (jóllétnek) és az anyagiaknak a kapcsolatát.

Ezt követıen bemutatjuk a fogyasztói társadalommal szembehelyezkedı önkéntes egyszerőség mozgalmát, a mögötte meghúzódó filozófiát és kudarcának elemeit. Végül, mintegy a tanulságok levonásaként, felvázoljuk a teljes emberre vonatkozó elgondolásunkat, amely reményeink szerint megfelelı választ ad a fogyasztói társadalom kihívásaira.

A materializmus és mérése A materializmus szerteágazó fogalomkörébıl csak a fogyasztással közvetlenül is kapcsolatba hozható vetületeket vizsgáljuk. Így például a materializmus – az Oxford English Dictionary megfogalmazásában – “az anyagi szükségletek és vágyak iránti elkötelezettség a spirituális megfontolások elhanyagolása mellett; kizárólag anyagi érdekek által vezérelt életmód, vélemény vagy hajlam”. A téma egyik legnevesebb kutatója, Russell W. Belk szerint a materializmus azt mutatja, hogy “a fogyasztó mekkora jelentıséget tulajdonít a földi javaknak. A materializmusnak a legerıteljesebb formájában e javak központivá válnak egy személy életében, s az elégedettség, illetve az elégedetlenség elsıdleges forrásainak tekintik ıket” (Belk [1984],

291. o.). Társadalmi szinten Chandra Mukerji megközelítése használható,

102 Kovász – 2001/3–4. szám A MATERIALIZMUSTÓL A TELJES EMBERIG

miszerint a materializmus olyan kulturális berendezkedés, amelyben az anyagi érdekek nincsenek más társadalmi céloknak alárendelve, s az anyagi önérdek szerepe kimagasló (Mukerji [1983], 8. o.). Számos szerzı a materializmussal kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyereséghajhász beállítottság nem csupán az utóbbi néhány száz esztendıben jelent meg (lásd például McKendrick–Brewer–Plumb [1982]). Az viszont aligha vitatható: csak az utóbbi évszázadokban vált a széles tömegek számára is lehetıvé, hogy korlátlan fogyasztás révén próbáljanak pszichológiai szempontból is boldogulni (Mason [1981], idézi Belk [1985], 265. o.). Ez pedig a materializmus és a fogyasztói társadalom napjainkban zajló kutatásának fontosságát húzza alá.

A materializmus fogyasztói társadalmakban betöltött szerepének vizsgálatához jó támpontot ad annak bemutatása, hogy a kutatók miképpen tettek és tesznek kísérletet a jelenség számszerősítésére, s hogy a gyerekcipıben járó, ám egyre intenzívebb kutatások milyen eredményekkel szolgáltak a materializmus és néhány más jelenség közötti kapcsolatot illetıen.

Belknek az 1980-as évek közepén tett erıfeszítései tekinthetık a materializmussal kapcsolatos módszeres kutatások elsı jelentısebb állomásának (Richins [1999], 374. o.; Richins–Rudmin [1994], 220. o.), jóllehet néhány korábbi, a témát inkább csak érintı kutatás is ismeretes.1 Jól megvilágítja a materializmus természetét a Marsha L. Richins és Scott Dawson szerzıpáros által kidolgozott materializmusmérce. Öt, egyesült államokbeli környezetben és mintamérettel felvett adathalmaz egyenkénti elemzésekor három különbözı faktor (dimenzió) rajzolódott ki, amelyek a materializmus egy-egy vetületére mutattak rá. E dimenziókat a szerzık a siker (success), a központi szerep (centrality) és a boldogság (happiness) elnevezéssel illették. Az alábbiakban az egyes dimenziók tartalmát mutatom be. Az állításokat a válaszadóknak ötfokozatú Likert-skálán (teljesen egyetért – egyetért – bizonytalan – nem ért egyet – egyáltalán nem ért egyet) kellett értékelniük. (A *-gal jelölt tételek fordítottan mutatják a materializmushoz való hozzájárulást.) Siker. (1) Csodálom azokat, akiknek drága otthonuk, autójuk és ruhájuk van. (2) Az élet egyik legfontosabb eredménye a megszerzett anyagi javak összessége. (3) Nem különösebben figyelek az emberek által a siker jeleként birtokolt anyagiakra.* (4) Az általam birtokolt javak sokat elárulnak arról, mennyire vagyok sikeres az életben. (5) Szeretek olyan dolgokat birtokolni, amelyek hatással vannak másokra. (6) Nem különösebben figyelek a mások által birtokolt dolgokra.* (Richins–Dawson [1992], 310. o.) Központi szerep. (1) Rendszerint csak olyan dolgokat vásárlok, amelyekre szükségem van.* (2) A javak tekintetében megpróbálok egyszerően élni.* (3) Az általam birtokolt javak egyáltalán nem fontosak számomra.* Ezekrıl röviden lásd Belk (1985), 267. o. és Richins–Dawson (1992), 305–307. o.

Kovász – 2001/3–4. szám KOCSIS TAMÁS (4) Szívesen költök nem praktikus dolgokra. (5) Nagyon élvezem a vásárlást. (6) Szeretem, ha az életemben sok luxus vesz körül. (7) Kisebb jelentıséget tulajdonítok az anyagiaknak az általam ismert legtöbb embernél.* (Richins–Dawson [1992], 310. o.) Boldogság. (1) Minden olyan dolog a birtokomban van, amely az élet élvezetéhez igazán szükséges.* (2) Az életem jobb lenne, ha bizonyos dolgokat nem kellene nélkülöznöm. (3) Semmivel sem lennék boldogabb, ha tetszetısebb dolgaim lennének.* (4) Boldogabb lennék, ha több dolgot vásárolhatnék magamnak. (5) Néha egy kissé bosszant, hogy nem vásárolhatok meg minden nekem tetszı dolgot. (Richins–Dawson [1992], 310. o.) A materializmussal együtt járó jelenségek Richins és Dawson (1992) egy 250 fıs, az Egyesült Államok egyik nagy nyugati városában felvett mintán arra a kérdésre kereste a választ, hogy vajon a szerzık mércéje alapján materialistának bizonyulók önzıbbek-e a többieknél, kevésbé hajlanak-e arra, hogy javaikat megosszák másokkal, s egyéni céljaikat jobban a közösségiek elé helyezik-e. A kutatásban arról kérdezték az embereket, hogy mit tennének, ha váratlanul 20 000 dollár (körülbelül 6 millió forint2) ütné a markukat. Az egyéb kategória mellett hat elıre megadott lehetıség között lehetett szétosztani a pénzt: magamra költeném / egyházi vagy jótékonysági intézménynek adnám / barátoknak vagy rokonoknak adnám (kölcsönként vagy végleg) / utaznék belıle / adósságot törlesztenék / megtakarítanám, befektetném. A teljes mintát a materializmusmérce mentén három részre osztották, s összehasonlították a legmaterialistább és a legkevésbé materialista harmad válaszait. A materialista harmad – a legkevésbé materialistákhoz képest – körülbelül háromszor annyit költene magára a pénzbıl, kevesebb mint a felét adná jótékonysági célokra, s a rokonoknak, barátoknak is kevesebb mint feleannyit juttatnának.

James A. Muncy és Jacqueline K. Eastman arra a kérdésre kereste a választ, hogy vajon a materialista fogyasztók más etikájúak-e, mint a többiek.

A materializmust az elıbb bemutatott Richins–Dawson-féle skálán mérték, míg a fogyasztói etika hiányát négy szempontból vizsgálták. Ezek közül két szempont olyan eseteket elemez, amikor a vásárló az eladó kárára jut haszonhoz, például fizetés nélkül megiszik egy doboz üdítıt a szupermarketben (aktív haszonszerzés), vagy nem szól az eladónak, hogy a számlán a javára tévedett (passzív haszonszerzés). A harmadik szempont olyan helyA forintértékeket csak nagyságrendi tájékoztatásként adom meg a tanulmányban, mindenütt 300 HUF/USD árfolyammal számolva. Ezzel kapcsolatban fontos, hogy a forintösszeg nem értelmezhetı minden további nélkül magyarországi viszonylatban is, mert egyrészt ugyanazon összeg egyesült államokbeli vásárlóereje hazánkhoz képest kisebb, másrészt mindig a kutatásnak megfelelı idıpontban érvényes árfolyamot kellene alkalmazni.

104 Kovász – 2001/3–4. szám A MATERIALIZMUSTÓL A TELJES EMBERIGPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |


Similar works:

«New Moon Construction, Inc. General Building Contractor License #111146 1111 West Colorado Blvd. Pasadena, CA 91111 Phone: (626) 337-5555 Fax: (626) 888-5555 Email: info@newmoonconstructioninc.com Website: www.newmoonconstructioninc.com Accounts Payable Policy Prepared By: Buchanan &Associates New Moon Construction, Inc. General Building Contractor License # 111146 Prepared By: Approved By: Revision Date: Effective Date: ACCOUNTS PAYABLE POLICY AND PROCEDURES The following sample outlines a set...»

«October 6, 2011 Jason D. Bennett Corporate Secretary Mutual Fund Dealers Association of Canada 121 King Street West, Suite 1000 Toronto, ON M5H 3T9 Sent via e-mail to: corporatesecretary@mfda.ca Anne Hamilton Senior Legal Counsel Capital Markets Regulation Division British Columbia Securities Commission 701 West Georgia Street P.O. Box 10142, Pacific Centre Vancouver, BC V7Y 1L2 Sent via e-mail to: ahamilton@bcsc.bc.ca RE: Request for Comment on Proposed Amendments to MFDA Rule 2.2.1...»

«Targeting Firearms Violence Through Directed Police Patrol By Edmund F. McGarrell Steven Chermak, and Alexander Weiss Crime Control Policy Center Hudson Institute HUDSON INSTITUTE Targeting Firearms Violence Through Directed Police Patrol Edmund F. McGarrell, Steven Chermak, and Alexander Weiss Crime Control Policy Center Hudson Institute November 1999 Hudson Institute Indianapolis, Indiana $7.00 ISBN 1-55813-068-3 Copyright© 1999 Hudson Institute, Inc. All rights reserved. No part of this...»

«A report from March 2015 Turning the Tide Ending overfishing in north-western Europe The Pew Charitable Trusts Joshua S. Reichert, executive vice president, environment program Tom Wathen, vice president, environment program The Pew Charitable Trusts is an independent non-profit, non-governmental organization, founded in 1948. Pew’s mission is to serve the public interest by improving public policy, informing the public and invigorating civic life. It’s work in the European Union focuses on...»

«Thinking Through Pre-emptive Security: Catastrophe, Imagination, Temporality, Affect* Liam P.D. Stockdale1 Presented at the Canadian Political Science Association Annual Conference Wilfrid Laurier University, Waterloo, ON. 16-18 May, 2011 *Please note that this paper remains a work in progress – do not cite without permission Abstract: Beginning with the basic proposition that the pre-emptive turn in the governance of security poses significant challenges for established analytical...»

«School Diversity, School District Fragmentation and Metropolitan Policy JENNIFER J. HOLME University of Texas, Austin KARA S. FINNIGAN University of Rochester Background/Context: Over the past several decades, the structure of school segregation has changed significantly. In the past, students from different racial and ethnic backgrounds tended to be separated into different buildings within school districts; increasingly, however, students from different racial and ethnic backgrounds are...»

«FIRST CONSULTATIVE WORKSHOP BETWEEN THE NEWLY ELECTED PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF PUNTLAND AND PROMINENT REPRESENTATIVES OF SOCIETY HELD AT PDRC ON 15TH JANUARY 2014 ©MoE Puntland Press Page | 1 INTRODUCTION Following the democratic election of a new president and his vice on January 8th 2014, and the peaceful transition of power in Puntland, a renascent political prospect emerged on the horizon with the new administration adopting participatory approaches of public engagement in policy...»

«LOCAL LEAGUE LEADERS GUIDE 2010-2011 The League of Women Voters of New Jersey is a nonpartisan political organization of women and men that encourages informed and active participation in government and influences public policy through education and advocacy. League of Women Voters of New Jersey 204 West State Street Trenton, NJ 08608 Phone: (609) 394-3303 Fax: (609) 599-3993 contact@lwvnj.org www.lwvnj.org $4.00 TABLE OF CONTENTS Page INTRODUCTION and SUGGESTED MATERIALS Link 1 CONTACT INFO...»

«Telemorphosis Critical Climate Change Series Editors: Tom Cohen and Claire Colebrook The era of climate change involves the mutation of systems beyond 20th century anthropomorphic models and has stood, until recently, outside representation or address. Understood in a broad and critical sense, climate change concerns material agencies that impact on biomass and energy, erased borders and microbial invention, geological and nanographic time, and extinction events. The possibility of extinction...»

«Annex G: Modelling Quality Assurance December 2013 © Crown copyright 2013 You may re-use this information (not including logos) free of charge in any format or medium, under the terms of the Open Government Licence. To view this licence, visit www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/ or write to the Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU, or email: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk. Any enquiries regarding this publication should be sent to us at...»

«A Safe Home for Life Report on the outcomes of public consultation on the child protection legislative reforms discussion paper 2012 THANK YOU In November 2012 I invited you to contribute your views about new policy and legislation which will transform the way child protection is done in NSW. Your response to the Child Protection Legislative Reforms discussion paper has been considered and informative – both at the public briefings held around the State and via your written submissions. Your...»

«Towards BasEl III?REGULATING THE BANKING SECTOR AFTER THE CRISIS autumn 2009 Media Partner TOWARDS BASEL III?REGULATING THE BANKING SECTOR AFTER THE CRISIS Report of the High-Level Roundtable co-organised by Friends of Europe, the Foundation for European Progressive Studies (FEPS), the Initiative for Policy Dialogue, and the Financial Times with media partner Europe’s World Autumn 2009 Bibliothèque Solvay, Brussels The views expressed in this report are the private views of individuals and...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.abstract.dislib.info - Abstracts, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.